માથે મટુકી મહિની ગોળી - Māthe Maṭukī Mahinī Goḷī - Lyrics

માથે મટુકી મહિની ગોળી

માથે મટુકી, મહિની ગોળી
હું મહિયારણ હાલી રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને સસરાજી મળિયા હો
મને લાજું કાઢવાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને સાસુજી મળિયા
મુને પગે પડવાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને જેઠજી મળિયા
મુને ઝીણું બોલ્યાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને જેઠાણી મળિયા
મુને ઠેકડી કરવાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને દેરજી મળિયા
મુને હસ્યા બોલ્યાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને નણદી મળિયા
મુને માથું ગૂંથ્યાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને પરણ્યોજી મળિયો
મુને મોઢું મલકાવવાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા


Māthe Maṭukī Mahinī Goḷī

Māthe maṭukī, mahinī goḷī
Hun mahiyāraṇ hālī re gokuḷamān
O mārā shyām mujane hari vālā
O mārā shyām mujane hari vālā

Sānkaḍī sherīmān mune sasarājī maḷiyā ho
Mane lājun kāḍhavānī ghaṇī hām re gokuḷamān
O mārā shyām mujane hari vālā
O mārā shyām mujane hari vālā

Sānkaḍī sherīmān mune sāsujī maḷiyā
Mune page paḍavānī ghaṇī hām re gokuḷamān
O mārā shyām mujane hari vālā
O mārā shyām mujane hari vālā

Sānkaḍī sherīmān mune jeṭhajī maḷiyā
Mune zīṇun bolyānī ghaṇī hām re gokuḷamān
O mārā shyām mujane hari vālā
O mārā shyām mujane hari vālā

Sānkaḍī sherīmān mune jeṭhāṇī maḷiyā
Mune ṭhekaḍī karavānī ghaṇī hām re gokuḷamān
O mārā shyām mujane hari vālā
O mārā shyām mujane hari vālā

Sānkaḍī sherīmān mune derajī maḷiyā
Mune hasyā bolyānī ghaṇī hām re gokuḷamān
O mārā shyām mujane hari vālā
O mārā shyām mujane hari vālā

Sānkaḍī sherīmān mune naṇadī maḷiyā
Mune māthun gūnthyānī ghaṇī hām re gokuḷamān
O mārā shyām mujane hari vālā
O mārā shyām mujane hari vālā

Sānkaḍī sherīmān mune paraṇyojī maḷiyo
Mune moḍhun malakāvavānī ghaṇī hām re gokuḷamān
O mārā shyām mujane hari vālā
O mārā shyām mujane hari vālā

Source: Mavjibhai