મીઠડી નજરું વાગી - Mithadi Najarun Vagi - Gujarati

મીઠડી નજરું વાગી

મીઠડી નજરું વાગી, મીઠડી નજરું વાગી

એ ઝૂકી ઝૂકી શરમાય
મલકી હૈયું નચવી જાય
માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી
મીઠડી નજરું વાગી

ઓચિંતાની ધૂપ લાગી ને કહેવું ક્યાં ક્યાં
ઓચિંતાની ધૂપ લાગી ને કહેવું ક્યાં ક્યાં
દરશન પ્યાસે ઝૂરી ઝૂરી ને રહેવું ક્યાં ક્યાં

પ્યાસ કેમ કરી છીપાય
તરસે હૈયે લાગી લાય
માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી
મીઠડી નજરું વાગી

દૂર ઘણી એ હતી તોય પણ એવું થાતું
દૂર ઘણી એ હતી તોય પણ એવું થાતું
મન મસ્તાનું જોઈ જોઈ મહેકી જાતું

હેતની હેલી વરસી જાય
વરસી હૈયું નચવી જાય
માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી
મીઠડી નજરું વાગી

એ ઝૂકી ઝૂકી શરમાય
મલકી હૈયું નચવી જાય
માયલી ભરમું ભાંગી, મીઠડી નજરું વાગી
મીઠડી નજરું વાગી


मीठडी नजरुं वागी

मीठडी नजरुं वागी, मीठडी नजरुं वागी

ए झूकी झूकी शरमाय
मलकी हैयुं नचवी जाय
मायली भरमुं भांगी, मीठडी नजरुं वागी
मीठडी नजरुं वागी

ओचिंतानी धूप लागी ने कहेवुं क्यां क्यां
ओचिंतानी धूप लागी ने कहेवुं क्यां क्यां
दरशन प्यासे झूरी झूरी ने रहेवुं क्यां क्यां

प्यास केम करी छीपाय
तरसे हैये लागी लाय
मायली भरमुं भांगी, मीठडी नजरुं वागी
मीठडी नजरुं वागी

दूर घणी ए हती तोय पण एवुं थातुं
दूर घणी ए हती तोय पण एवुं थातुं
मन मस्तानुं जोई जोई महेकी जातुं

हेतनी हेली वरसी जाय
वरसी हैयुं नचवी जाय
मायली भरमुं भांगी, मीठडी नजरुं वागी
मीठडी नजरुं वागी

ए झूकी झूकी शरमाय
मलकी हैयुं नचवी जाय
मायली भरमुं भांगी, मीठडी नजरुं वागी
मीठडी नजरुं वागी


Mithadi Najarun Vagi

Mithadi najarun vagi, mithadi najarun vagi

E zuki zuki sharamaya
Malaki haiyun nachavi jaya
Mayali bharamun bhangi, mithadi najarun vagi
Mithadi najarun vagi

Ochintani dhup lagi ne kahevun kyan kyan
Ochintani dhup lagi ne kahevun kyan kyan
Darashan pyase zuri zuri ne rahevun kyan kyan

Pyas kem kari chhipaya
Tarase haiye lagi laya
Mayali bharamun bhangi, mithadi najarun vagi
Mithadi najarun vagi

Dur ghani e hati toya pan evun thatun
Dur ghani e hati toya pan evun thatun
Man mastanun joi joi maheki jatun

Hetani heli varasi jaya
Varasi haiyun nachavi jaya
Mayali bharamun bhangi, mithadi najarun vagi
Mithadi najarun vagi

E zuki zuki sharamaya
Malaki haiyun nachavi jaya
Mayali bharamun bhangi, mithadi najarun vagi
Mithadi najarun vagi


Mīṭhaḍī najarun vāgī

Mīṭhaḍī najarun vāgī, mīṭhaḍī najarun vāgī

E zūkī zūkī sharamāya
Malakī haiyun nachavī jāya
Māyalī bharamun bhāngī, mīṭhaḍī najarun vāgī
Mīṭhaḍī najarun vāgī

Ochintānī dhūp lāgī ne kahevun kyān kyān
Ochintānī dhūp lāgī ne kahevun kyān kyān
Darashan pyāse zūrī zūrī ne rahevun kyān kyān

Pyās kem karī chhīpāya
Tarase haiye lāgī lāya
Māyalī bharamun bhāngī, mīṭhaḍī najarun vāgī
Mīṭhaḍī najarun vāgī

Dūr ghaṇī e hatī toya paṇ evun thātun
Dūr ghaṇī e hatī toya paṇ evun thātun
Man mastānun joī joī mahekī jātun

Hetanī helī varasī jāya
Varasī haiyun nachavī jāya
Māyalī bharamun bhāngī, mīṭhaḍī najarun vāgī
Mīṭhaḍī najarun vāgī

E zūkī zūkī sharamāya
Malakī haiyun nachavī jāya
Māyalī bharamun bhāngī, mīṭhaḍī najarun vāgī
Mīṭhaḍī najarun vāgī


Source : સ્વરઃ મહમદ રફી
ગીતઃ ભાસ્કર વોરા
સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા
ચિત્રપટઃ સત્યવાન સાવિત્રી (૧૯૬૩)