મોજ મસ્તી તાજગી મારા વિના ક્યારે હતી - Moj Masti Tajagi Mara Vina Kyare Hati - Lyrics

મોજ મસ્તી તાજગી મારા વિના ક્યારે હતી

મોજ મસ્તી તાજગી મારા વિના ક્યારે હતી,
આવી ઝાકમઝોળ આ તારી સભા ક્યારે હતી.

પોત પોતાના જ માટે સૌ કરે છે પ્રાર્થના,
કોઈના માટે કદી કોઈ દુવા ક્યારે હતી.

હું ય ક્યાં ફૂલોની માફક કોઈ દિ’ ખીલી શક્યો,
તું ય જો ખૂશબૂની માફક બેવફા ક્યારે હતી.

એણે શ્વાસમાં જ વાવાઝોડું સંતાડ્યું હશે,
હા, નહિતર આવી ભારેખમ હવા ક્યારે હતી.

સંત અથવા માફિયા માટેના છે જલસા બધા,
આપણા માટે તો આવી સરભરા ક્યારે હતી.

આંખ ભીની ના થવાની શરતે રડવાનું કહ્યું,
કોઈ પણ કાનૂનમાં આવી સજા ક્યારે હતી.

રમતાં રમતાં મેં ગુજારી છે ખલીલ આ જિન્દગી,
મારી કોરી આંખમાં ભીની વ્યથા કયારે હતી.
– ખલીલ ધનતેજવી


Moj Masti Tajagi Mara Vina Kyare Hati

Moj mastī tājagī mārā vinā kyāre hatī,
Āvī zākamazoḷ ā tārī sabhā kyāre hatī.

Pot potānā j māṭe sau kare chhe prārthanā,
Koīnā māṭe kadī koī duvā kyāre hatī.

Hun ya kyān fūlonī māfak koī di’ khīlī shakyo,
Tun ya jo khūshabūnī māfak bevafā kyāre hatī.

Eṇe shvāsamān j vāvāzoḍun santāḍyun hashe,
Hā, nahitar āvī bhārekham havā kyāre hatī.

Santa athavā māfiyā māṭenā chhe jalasā badhā,
Āpaṇā māṭe to āvī sarabharā kyāre hatī.

Ānkha bhīnī nā thavānī sharate raḍavānun kahyun,
Koī paṇ kānūnamān āvī sajā kyāre hatī.

Ramatān ramatān men gujārī chhe khalīl ā jindagī,
Mārī korī ānkhamān bhīnī vyathā kayāre hatī.
– Khalīl Dhanatejavī