મોજમાં રેવું, મોજમાં રેવું - Mojaman Revun, Mojaman Revun - Gujarati Kavita

મોજમાં રેવું, મોજમાં રેવું

મોજમાં રેવું, મોજમાં રેવું, મોજમાં રેવું રે
અગમ અગોચર અલખધણીની ખોજમાં રેવું રે…
મોજમાં રેવું…

કાળમીંઢ પાણાના કાળજાં ચીરીને કૂંપળું ફૂટે રે,
આભ ધરા બીચ રમત્યું હાલે, ખેલ ના ખૂટે રે,
આ લહેર આવે લખલાખ રત્નાકરની લૂંટતા રહેવું રે…
મોજમાં રેવું…

કાળ કરે કામ કાળનું એમાં કાંઈ ન હાલે રે,
મરવું જાણે મરજીવા ઇ તો રમતા તાલે રે,
એનો અંત આદિ નવ જાણ્ય તારે તો તરતા રહેવું રે…
મોજમાં રેવું…

લાય લાગે તોય બળે નઈ એવા કાળજા કીધાં રે,
દરિયો ખારો ને વિરડાં મીઠો દાખલા દીધા રે,
જીવન નથી જંજાળ જીવન છે જીવવા જેવું રે…
મોજમાં રેવું…

સંસાર ખોટો કે સપનું ખોટું સૂજ પડે નઈ રે,
આવા યુગ વીત્યા ને યુગની પણ જુવો સદીયું થઈ ગઈ રે,
મોટા મરમી પણ એનો મરમ ન જાણે કૌતુક કેવું રે…
મોજમાં રેવું…

ગોતવા જાવ તો મળે નઈ ગોત્યો ગહન ગોવિંદો રે,
હરિ ભગતું ને હાથ વગો છે પ્રેમનો પરખંદો રે,
આવા દેવને દિવો કે ધૂપ શું દેવો દિલ દઈ દેવું…
મોજમાં રેવું…

રામ કૃપા અને રોજ દીવાળી રંગના ટાણાં રે,
કામ કરે એની કોઠીએ કદી ખૂટે ન દાણા રે,
કીએ અલગારી આળસુ થઈ નવ આયખું ખોવું રે…
મોજમાં રેવું…

મોજમાં રેવું મોજમાં રેવું મોજમાં રેવું રે,
અગમ અગોચર અલખધણીની ખોજમાં રેવું રે…
મોજમાં રેવું…


मोजमां रेवुं, मोजमां रेवुं

मोजमां रेवुं, मोजमां रेवुं, मोजमां रेवुं रे
अगम अगोचर अलखधणीनी खोजमां रेवुं रे…
मोजमां रेवुं…

काळमींढ पाणाना काळजां चीरीने कूंपळुं फूटे रे,
आभ धरा बीच रमत्युं हाले, खेल ना खूटे रे,
आ लहेर आवे लखलाख रत्नाकरनी लूंटता रहेवुं रे…
मोजमां रेवुं…

काळ करे काम काळनुं एमां कांई न हाले रे,
मरवुं जाणे मरजीवा इ तो रमता ताले रे,
एनो अंत आदि नव जाण्य तारे तो तरता रहेवुं रे…
मोजमां रेवुं…

लाय लागे तोय बळे नई एवा काळजा कीधां रे,
दरियो खारो ने विरडां मीठो दाखला दीधा रे,
जीवन नथी जंजाळ जीवन छे जीववा जेवुं रे…
मोजमां रेवुं…

संसार खोटो के सपनुं खोटुं सूज पडे नई रे,
आवा युग वीत्या ने युगनी पण जुवो सदीयुं थई गई रे,
मोटा मरमी पण एनो मरम न जाणे कौतुक केवुं रे…
मोजमां रेवुं…

गोतवा जाव तो मळे नई गोत्यो गहन गोविंदो रे,
हरि भगतुं ने हाथ वगो छे प्रेमनो परखंदो रे,
आवा देवने दिवो के धूप शुं देवो दिल दई देवुं…
मोजमां रेवुं…

राम कृपा अने रोज दीवाळी रंगना टाणां रे,
काम करे एनी कोठीए कदी खूटे न दाणा रे,
कीए अलगारी आळसु थई नव आयखुं खोवुं रे…
मोजमां रेवुं…

मोजमां रेवुं मोजमां रेवुं मोजमां रेवुं रे,
अगम अगोचर अलखधणीनी खोजमां रेवुं रे…
मोजमां रेवुं…


Mojaman Revun, Mojaman Revun

Mojaman revun, mojaman revun, mojaman revun re
Agam agochar alakhadhanini khojaman revun re… Mojaman revun…

Kalamindh panana kalajan chirine kunpalun fute re,
Abh dhara bich ramatyun hale, khel na khute re,
A laher ave lakhalakh ratnakarani luntata rahevun re… Mojaman revun…

Kal kare kam kalanun eman kani n hale re,
Maravun jane marajiva i to ramata tale re,
Eno anta adi nav janya tare to tarata rahevun re… Mojaman revun…

Laya lage toya bale nai eva kalaja kidhan re,
Dariyo kharo ne viradan mitho dakhala didha re,
Jivan nathi janjal jivan chhe jivava jevun re… Mojaman revun…

Sansar khoto ke sapanun khotun suj pade nai re,
Ava yug vitya ne yugani pan juvo sadiyun thai gai re,
Mota marami pan eno maram n jane kautuk kevun re… Mojaman revun…

Gotava jav to male nai gotyo gahan govindo re,
Hari bhagatun ne hath vago chhe premano parakhando re,
Ava devane divo ke dhup shun devo dil dai devun… Mojaman revun…

Ram krupa ane roj divali rangana tanan re,
Kam kare eni kothie kadi khute n dana re,
Kie alagari alasu thai nav ayakhun khovun re… Mojaman revun…

Mojaman revun mojaman revun mojaman revun re,
Agam agochar alakhadhanini khojaman revun re… Mojaman revun…


Mojamān revun, mojamān revun

Mojamān revun, mojamān revun, mojamān revun re
Agam agochar alakhadhaṇīnī khojamān revun re… Mojamān revun…

Kāḷamīnḍh pāṇānā kāḷajān chīrīne kūnpaḷun fūṭe re,
Ābh dharā bīch ramatyun hāle, khel nā khūṭe re,
Ā laher āve lakhalākh ratnākaranī lūnṭatā rahevun re… Mojamān revun…

Kāḷ kare kām kāḷanun emān kānī n hāle re,
Maravun jāṇe marajīvā i to ramatā tāle re,
Eno anta ādi nav jāṇya tāre to taratā rahevun re… Mojamān revun…

Lāya lāge toya baḷe naī evā kāḷajā kīdhān re,
Dariyo khāro ne viraḍān mīṭho dākhalā dīdhā re,
Jīvan nathī janjāḷ jīvan chhe jīvavā jevun re… Mojamān revun…

Sansār khoṭo ke sapanun khoṭun sūj paḍe naī re,
Āvā yug vītyā ne yuganī paṇ juvo sadīyun thaī gaī re,
Moṭā maramī paṇ eno maram n jāṇe kautuk kevun re… Mojamān revun…

Gotavā jāv to maḷe naī gotyo gahan govindo re,
Hari bhagatun ne hāth vago chhe premano parakhando re,
Āvā devane divo ke dhūp shun devo dil daī devun… Mojamān revun…

Rām kṛupā ane roj dīvāḷī ranganā ṭāṇān re,
Kām kare enī koṭhīe kadī khūṭe n dāṇā re,
Kīe alagārī āḷasu thaī nav āyakhun khovun re… Mojamān revun…

Mojamān revun mojamān revun mojamān revun re,
Agam agochar alakhadhaṇīnī khojamān revun re… Mojamān revun…


Source : તખ્તદાન રોહડિયા ‘દાન અલગારી