મુસાફિરને આજે - Musafirane Aje - Gujarati

મુસાફિરને આજે

મુસાફિરને આજે દિશાઓ નડે છે, વિકલ્પો નડે છે, વિસામો નડે છે
ન હો જો કશું તો અભાવો નડે છે, મળે જો બધું તો સ્વભાવો નડે છે

લઈ એ ફરે છે હૃદયમાં દીવાલો ના ભૂલી શક્યો જે બનાવો નડે છે
નવા નેત્રથી એને જોવું છે જીવન ઊગી છે જે આંખે અમાસો નડે છે

તને તારું જીવન ફરી પાછું દેતાં હવે એને થોડા લગાવો નડે છે
મુસાફિરને આજે દિશાઓ નડે છે, વિકલ્પો નડે છે, વિસામો નડે છે
(૨૦૦૫)


मुसाफिरने आजे

मुसाफिरने आजे दिशाओ नडे छे, विकल्पो नडे छे, विसामो नडे छे
न हो जो कशुं तो अभावो नडे छे, मळे जो बधुं तो स्वभावो नडे छे

लई ए फरे छे हृदयमां दीवालो ना भूली शक्यो जे बनावो नडे छे
नवा नेत्रथी एने जोवुं छे जीवन ऊगी छे जे आंखे अमासो नडे छे

तने तारुं जीवन फरी पाछुं देतां हवे एने थोडा लगावो नडे छे
मुसाफिरने आजे दिशाओ नडे छे, विकल्पो नडे छे, विसामो नडे छे
(२००५)


Musafirane Aje

Musafirane aje dishao nade chhe, vikalpo nade chhe, visamo nade chhe
N ho jo kashun to abhavo nade chhe, male jo badhun to svabhavo nade chhe

Lai e fare chhe hrudayaman divalo na bhuli shakyo je banavo nade chhe
Nava netrathi ene jovun chhe jivan ugi chhe je ankhe amaso nade chhe

Tane tarun jivan fari pachhun detan have ene thoda lagavo nade chhe
Musafirane aje dishao nade chhe, vikalpo nade chhe, visamo nade chhe
(2005)


Musāfirane āje

Musāfirane āje dishāo naḍe chhe, vikalpo naḍe chhe, visāmo naḍe chhe
N ho jo kashun to abhāvo naḍe chhe, maḷe jo badhun to svabhāvo naḍe chhe

Laī e fare chhe hṛudayamān dīvālo nā bhūlī shakyo je banāvo naḍe chhe
Navā netrathī ene jovun chhe jīvan ūgī chhe je ānkhe amāso naḍe chhe

Tane tārun jīvan farī pāchhun detān have ene thoḍā lagāvo naḍe chhe
Musāfirane āje dishāo naḍe chhe, vikalpo naḍe chhe, visāmo naḍe chhe
(2005)


Source : હિમાંશુ ભટ્ટ