ના ઊગતો સૂરજ પૂજવો ગમે - N Ugato Suraj Pujavo Game - Lyrics

ના ઊગતો સૂરજ પૂજવો ગમે

ના ઊગતો સૂરજ પૂજવો ગમે,
ગમે નહીં ચંદનછાંટ છાંટવી,
ના પુષ્પની પાંખડીઓ ઉડાવવી,
એ ઊગતાને પૂજવો કયા મિષે?

ઊગી હજી થાય નભે સમો જ ત્યાં
આવી પડે પૂજન પાત્રતા ય શી?
વ્યક્તિ પ્રતિ પૂજનભાવ પ્રેરવા
શું ઊગવું, જન્મવું પૂરતું કદી?

આભે ઉગીને કિરણો પ્રસારશે,
પ્રાણીતણી એ જડતા વિદારશે,
ને એવું બીજું કરશે ઘણું ય તે–
એ આશ શું પૂજનભાવ પ્રેરતી?

પિછાણના જેમ પડે પ્રસંગો,
જાયે થતી ગુણપરંપરા છતી;
ત્યારે ઘટે પૂજન, અર્ધ્ય, આરતી:
હોતાં હશે આગળથી શું પૂજનો?

ઊગે, ચડે આભ, કરો પ્રસારે,
ને તેજની સંજીવનીની ધારે
સૂતાં જગાડે, પડિયાં ઉઠાડે:
પૂજાર્હતા પ્રાપ્ત પછી જ એ કરે!

-દેવજી રા. મોઢા


N Ugato Suraj Pujavo Game

N ugato suraj pujavo gamen ugato suraj pujavo game,
Game nahin chandanachhanṭa chhanṭavi,
N pushpani pankhadio udavavi,
E ugatane pujavo kaya mishe?

Ugi haji thaya nabhe samo j tyan
Avi pade pujan patrat ya shi? Vyakti prati pujanabhav prerava
Shun ugavun, janmavun puratun kadi?

Abhe ugine kirano prasarashe,
Pranitani e jadat vidarashe,
Ne evun bijun karashe ghanun ya te–
E ash shun pujanabhav prerati?

Pichhanan jem pade prasango,
Jaye thati gunaparanpar chhati;
Tyare ghate pujana, ardhya, arati:
Hotan hashe agalathi shun pujano?

Uge, chade abha, karo prasare,
Ne tejani sanjivanini dhare
Sutan jagade, padiyan uthade:
Pujarhat prapṭa pachhi j e kare!

-devaji ra. Modha

Source: Mavjibhai