નાગર નંદજીના લાલ - Nagar Nandajin Lala - Lyrics

નાગર નંદજીના લાલ

નાગર નંદજીના લાલ
રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી

 કાના! જડી હોય તો આલ
 કાના! જડી હોય તો આલ
 રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી

 પીળી પીળી નથડી ને ધોળાં ધોળાં મોતી
 તે નથડીને કારણ હું તો હીંડું ગોકુળ જોતી
 જોતી... જોતી... નાગર નંદજીના લાલ
 રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી

 એક એક મોતી માંહી સોના કેરો તાર
 સોળસેં ગોપીમાં પ્રભુ! રાખો મારો ભાર
 ભાર... ભાર ... નાગર નંદજીના લાલ
 રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી

 નાનેરી પહેરું તો મારે નાકે નવ સોહાય
 મોટેરી પહેરું તો મારા મુખ પર ઝોલાં ખાય
 ખાય... ખાય... નાગર નંદજીના લાલ
 રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી

 આંબા પર કોયલડી બોલે વનમાં બોલે મોર
 રાધાજીની નથડીનો શામળિયો છે ચોર
 ચોર... ચોર... નાગર નંદજીના લાલ
 રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી

 તું છે બેટી ભ્રખુભાણની ગોકુળ ગામમાં રે'તી
 ત્રણ ટકાની નથડી માટે મુજને ચોર કહેતી
 કહેતી... કહેતી... નાગર નંદજીના લાલ
 રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી

 તું છે લાલો નંદરાયનો હું આહીરની છોડી
 બાઇ મીરાં કે' ગિરધર નાગર મારી મતિ છે થોડી
 થોડી... થોડી... નાગર નંદજીના લાલ
 રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી

Nagar Nandajin Lala

Nagar nandajin lala
ras ramantan mari nathadi khovani

 kana! Jadi hoya to ala
 kana! Jadi hoya to ala
 ras ramantan mari nathadi khovani

 pili pili nathadi ne dholan dholan moti
 te nathadine karan hun to hindun gokul joti
 joti... Joti... Nagar nandajin lala
 ras ramantan mari nathadi khovani

 ek ek moti manhi son kero tara
 solasen gopiman prabhu! rakho maro bhara
 bhara... Bhar ... Nagar nandajin lala
 ras ramantan mari nathadi khovani

 naneri paherun to mare nake nav sohaya
 moteri paherun to mar mukh par zolan khaya
 khaya... Khaya... Nagar nandajin lala
 ras ramantan mari nathadi khovani

 anba par koyaladi bole vanaman bole mora
 radhajini nathadino shamaliyo chhe chora
 chora... Chora... Nagar nandajin lala
 ras ramantan mari nathadi khovani

 tun chhe beti bhrakhubhanani gokul gamaman re'ti
 tran ṭakani nathadi mate mujane chor kaheti
 kaheti... Kaheti... Nagar nandajin lala
 ras ramantan mari nathadi khovani

 tun chhe lalo nandarayano hun ahirani chhodi
 bai miran ke' giradhar nagar mari mati chhe thodi
 thodi... Thodi... Nagar nandajin lala
 ras ramantan mari nathadi khovani

Source: Mavjibhai