નૈં નૈં નૈં - Nain Nain Nain - Lyrics

નૈં નૈં નૈં

દેખાતું નૈં તેથી નૈં
એ વાત ના સૈં, ના સૈં, મારા ભૈ!
દેખાતું નૈં તેથી નૈં

દેખી દેખીને તું દેખે શું? કેટલું?
દેખ્યું તે સમજે શું કૈં?
મરકટના હાથમાં મોતીડું આલ્ય એને
કિંમત ના એની જૈં!

દેખાતું નૈં તેથી નૈં
એ વાત ના સૈં, ના સૈં, મારા ભૈ!

રણની રેતીએ નથી દરિયો દીઠેલ, નથી
દીઠો સૂરજ કદી ઘૂડ,
દરિયો સૂરજ તેથી ગપ્પાં ગણે તેને
ગણવાં તે ઘૂડ ગળાબૂડ!

દેખાતું નૈં તેથી નૈં
એ વાત ના સૈં, ના સૈં, મારા ભૈ!

સૂરજ તપે ત્યારે તારા બૂઝાય અને
તારા તગે ત્યાં નહિ સૂર!
સમજું તે સાચું ને બાકી બધું કાચું,
એ તો પીધેલની વાત ચકચૂર!

દેખાતું નૈં તેથી નૈં
એ વાત ના સૈં, ના સૈં, મારા ભૈ!

આંજણ પ્હેલાંની અને આંજણ પછીની આંખ
દેખ્યા દેખ્યામાં બહુ ફેર,
આંજણ મારું જો તને ખપતું અજાણ્યા જણ,
તારાં ઉતારું સહુ ઝેર!

દેખાતું નૈં તેથી નૈં
એ વાત ના સૈં, ના સૈં, મારા ભૈ!

-સુન્દરમ્


Nain Nain Nain

Dekhatun nain tethi nain
E vat n sain, n sain, mar bhai! Dekhatun nain tethi nain

Dekhi dekhine tun dekhe shun? Keṭalun? Dekhyun te samaje shun kain? Marakaṭan hathaman motidun alya ene
Kinmat n eni jain!

Dekhatun nain tethi nain
E vat n sain, n sain, mar bhai!

Ranani retie nathi dariyo dithela, nathi
Ditho suraj kadi ghuda,
Dariyo suraj tethi gappan gane tene
Ganavan te ghud galabuda!

Dekhatun nain tethi nain
E vat n sain, n sain, mar bhai!

Suraj tape tyare tar buzaya ane
Tar tage tyan nahi sura! Samajun te sachun ne baki badhun kachun,
E to pidhelani vat chakachura!

Dekhatun nain tethi nain
E vat n sain, n sain, mar bhai!

Anjan phelanni ane anjan pachhini ankha
Dekhya dekhyaman bahu fera,
Anjan marun jo tane khapatun ajanya jana,
Taran utarun sahu zera!

Dekhatun nain tethi nain
E vat n sain, n sain, mar bhai!

-sundaram

Source: Mavjibhai