નૈના ભીનાં રે મારા - Naina Bhinan Re Mara - Gujarati

નૈના ભીનાં રે મારા

નૈના ભીનાં રે મારાં નૈના ભીનાં રે
વાલિડા વિના રે મારાં નૈના ભીનાં

નૈના ભીનાં રે મારાં નૈના ભીનાં રે
વાલિડા વિના રે મારાં નૈના ભીનાં

સપનું વાવીને મેં તો પાપણને પોંપચે
મોરલીના સુર હું તો સુણું રે ઝીણા રે
વાલિડા વિના રે મારાં નૈના ભીનાં

નૈના ભીનાં રે મારાં નૈના ભીનાં રે
વાલિડા વિના રે મારાં નૈના ભીનાં

નૈના ભીનાં રે મારાં નૈના ભીનાં રે
વાલિડા વિના રે મારાં નૈના ભીનાં

દેવકીનો જાયો મારો કાળુડો કહાનજી
દેવકીનો જાયો મારો કાળુડો કહાનજી
મા મારા હૈયા સૂના ભક્તિ વિના રે
વાલિડા વિના રે મારાં નૈના ભીનાં

નૈના ભીનાં રે મારાં નૈના ભીનાં રે
વાલિડા વિના રે મારાં નૈના ભીનાં

નૈના ભીનાં રે મારાં નૈના ભીનાં રે
વાલિડા વિના રે મારાં નૈના ભીનાં


नैना भीनां रे मारा

नैना भीनां रे मारां नैना भीनां रे
वालिडा विना रे मारां नैना भीनां

नैना भीनां रे मारां नैना भीनां रे
वालिडा विना रे मारां नैना भीनां

सपनुं वावीने में तो पापणने पोंपचे
मोरलीना सुर हुं तो सुणुं रे झीणा रे
वालिडा विना रे मारां नैना भीनां

नैना भीनां रे मारां नैना भीनां रे
वालिडा विना रे मारां नैना भीनां

नैना भीनां रे मारां नैना भीनां रे
वालिडा विना रे मारां नैना भीनां

देवकीनो जायो मारो काळुडो कहानजी
देवकीनो जायो मारो काळुडो कहानजी
मा मारा हैया सूना भक्ति विना रे
वालिडा विना रे मारां नैना भीनां

नैना भीनां रे मारां नैना भीनां रे
वालिडा विना रे मारां नैना भीनां

नैना भीनां रे मारां नैना भीनां रे
वालिडा विना रे मारां नैना भीनां


Naina Bhinan Re Mara

Naina bhinan re maran naina bhinan re
Valida vina re maran naina bhinan

Naina bhinan re maran naina bhinan re
Valida vina re maran naina bhinan

Sapanun vavine men to papanane ponpache
Moralina sur hun to sunun re zina re
Valida vina re maran naina bhinan

Naina bhinan re maran naina bhinan re
Valida vina re maran naina bhinan

Naina bhinan re maran naina bhinan re
Valida vina re maran naina bhinan

Devakino jayo maro kaludo kahanaji
Devakino jayo maro kaludo kahanaji
Ma mara haiya suna bhakti vina re
Valida vina re maran naina bhinan

Naina bhinan re maran naina bhinan re
Valida vina re maran naina bhinan

Naina bhinan re maran naina bhinan re
Valida vina re maran naina bhinan


Nainā bhīnān re mārā

Nainā bhīnān re mārān nainā bhīnān re
Vāliḍā vinā re mārān nainā bhīnān

Nainā bhīnān re mārān nainā bhīnān re
Vāliḍā vinā re mārān nainā bhīnān

Sapanun vāvīne men to pāpaṇane ponpache
Moralīnā sur hun to suṇun re zīṇā re
Vāliḍā vinā re mārān nainā bhīnān

Nainā bhīnān re mārān nainā bhīnān re
Vāliḍā vinā re mārān nainā bhīnān

Nainā bhīnān re mārān nainā bhīnān re
Vāliḍā vinā re mārān nainā bhīnān

Devakīno jāyo māro kāḷuḍo kahānajī
Devakīno jāyo māro kāḷuḍo kahānajī
Mā mārā haiyā sūnā bhakti vinā re
Vāliḍā vinā re mārān nainā bhīnān

Nainā bhīnān re mārān nainā bhīnān re
Vāliḍā vinā re mārān nainā bhīnān

Nainā bhīnān re mārān nainā bhīnān re
Vāliḍā vinā re mārān nainā bhīnān


Source : સ્વરઃ સુધા લાખિયા