નજરુંના કાંટાની ભૂલ - Najarunna Kantani Bhula - Gujarati

નજરુંના કાંટાની ભૂલ

નજરુંના કાંટાની ભૂલ મારા વાલમા!
વીંધે હૈયું ને તોયે ફૂલ મારા વાલમા!
નજરુંના કાંટાની ભૂલ મારા વાલમા!

રાતનો અંધાર મને લાગે છે ઊજળો
તારે તે સંગ ઉન્હે પ્હોરે જાણે પીપળો

વેણુના વેણ મહીં ડૂલ મારા વાલમા!
વીંધે હૈયું ને તોયે ફૂલ મારા વાલમા!
નજરુંના કાંટાની ભૂલ મારા વાલમા!

એકલીને આંહી બધું લાગે અળખામણું,
તારે તે સંગ ભલા ટહુકે સોહામણું

તું જે કહે તે કબૂલ મારા વાલમા!
વીંધે હૈયું ને તોયે ફૂલ મારા વાલમા!
નજરુંના કાંટાની ભૂલ મારા વાલમા!


नजरुंना कांटानी भूल

नजरुंना कांटानी भूल मारा वालमा!
वींधे हैयुं ने तोये फूल मारा वालमा!
नजरुंना कांटानी भूल मारा वालमा!

रातनो अंधार मने लागे छे ऊजळो
तारे ते संग उन्हे प्होरे जाणे पीपळो

वेणुना वेण महीं डूल मारा वालमा!
वींधे हैयुं ने तोये फूल मारा वालमा!
नजरुंना कांटानी भूल मारा वालमा!

एकलीने आंही बधुं लागे अळखामणुं,
तारे ते संग भला टहुके सोहामणुं

तुं जे कहे ते कबूल मारा वालमा!
वींधे हैयुं ने तोये फूल मारा वालमा!
नजरुंना कांटानी भूल मारा वालमा!


Najarunna Kantani Bhula

Najarunna kantani bhul mara valama! Vindhe haiyun ne toye ful mara valama! Najarunna kantani bhul mara valama!

Ratano andhar mane lage chhe ujalo
Tare te sanga unhe phore jane pipalo

Venuna ven mahin dul mara valama! Vindhe haiyun ne toye ful mara valama! Najarunna kantani bhul mara valama!

Ekaline anhi badhun lage alakhamanun,
Tare te sanga bhala tahuke sohamanun

Tun je kahe te kabul mara valama! Vindhe haiyun ne toye ful mara valama! Najarunna kantani bhul mara valama!


Najarunnā kānṭānī bhūla

Najarunnā kānṭānī bhūl mārā vālamā! Vīndhe haiyun ne toye fūl mārā vālamā! Najarunnā kānṭānī bhūl mārā vālamā!

Rātano andhār mane lāge chhe ūjaḷo
Tāre te sanga unhe phore jāṇe pīpaḷo

Veṇunā veṇ mahīn ḍūl mārā vālamā! Vīndhe haiyun ne toye fūl mārā vālamā! Najarunnā kānṭānī bhūl mārā vālamā!

Ekalīne ānhī badhun lāge aḷakhāmaṇun,
Tāre te sanga bhalā ṭahuke sohāmaṇun

Tun je kahe te kabūl mārā vālamā! Vīndhe haiyun ne toye fūl mārā vālamā! Najarunnā kānṭānī bhūl mārā vālamā!


Source : સ્વરઃ વિભા દેસાઈ
ગીતઃ સુરેશ દલાલ
સંગીતઃ ક્ષેમુ દિવેટીયા