નકશા વસંતના! - Nakasha Vasantana! - Gujarati

નકશા વસંતના!

આ ડાળ ડાળ જાણે કે રસ્તા વસંતના
ફૂલો એ બીજું કૈં નથી, પગલા વસંતના!

મલયાનીલોની પીંછી ને રંગ ફૂલોનાં લૈ
દોરી રહ્યું છે કોણ આ નકશા વસંતના!

આ એક તારા અંગે ને બીજો ચમન મહીં
જાણે કે બે પડી ગયાં ફાંટા વસંતના!

મહેકી રહી છે મંજરી એકેક આંસુમાં
મ્હોર્યાં છે આજ આંખમાં આંબા વસંતના!

ઊડી રહ્યાં છે યાદનાં અબીલ ને ગુલાલ
હૈયે થયાં છે આજ તો છાંટા વસંતના!

ફાંટું ભરીને સોનું સૂરજનું ભરો હવે
પાછા ફરી ન આવશે તડકા વસંતના!


नकशा वसंतना!

आ डाळ डाळ जाणे के रस्ता वसंतना
फूलो ए बीजुं कैं नथी, पगला वसंतना!

मलयानीलोनी पींछी ने रंग फूलोनां लै
दोरी रह्युं छे कोण आ नकशा वसंतना!

आ एक तारा अंगे ने बीजो चमन महीं
जाणे के बे पडी गयां फांटा वसंतना!

महेकी रही छे मंजरी एकेक आंसुमां
म्होर्यां छे आज आंखमां आंबा वसंतना!

ऊडी रह्यां छे यादनां अबील ने गुलाल
हैये थयां छे आज तो छांटा वसंतना!

फांटुं भरीने सोनुं सूरजनुं भरो हवे
पाछा फरी न आवशे तडका वसंतना!


Nakasha Vasantana!

A dal dal jane ke rasta vasantana
Fulo e bijun kain nathi, pagala vasantana!

Malayaniloni pinchhi ne ranga fulonan lai
Dori rahyun chhe kon a nakasha vasantana!

A ek tara ange ne bijo chaman mahin
Jane ke be padi gayan fanta vasantana!

Maheki rahi chhe manjari ekek ansuman
Mhoryan chhe aj ankhaman anba vasantana!

Udi rahyan chhe yadanan abil ne gulala
Haiye thayan chhe aj to chhanta vasantana!

Fantun bharine sonun surajanun bharo have
Pachha fari n avashe tadaka vasantana!


Nakashā vasantanā!

Ā ḍāḷ ḍāḷ jāṇe ke rastā vasantanā
Fūlo e bījun kain nathī, pagalā vasantanā!

Malayānīlonī pīnchhī ne ranga fūlonān lai
Dorī rahyun chhe koṇ ā nakashā vasantanā!

Ā ek tārā ange ne bījo chaman mahīn
Jāṇe ke be paḍī gayān fānṭā vasantanā!

Mahekī rahī chhe manjarī ekek ānsumān
Mhoryān chhe āj ānkhamān ānbā vasantanā!

Ūḍī rahyān chhe yādanān abīl ne gulāla
Haiye thayān chhe āj to chhānṭā vasantanā!

Fānṭun bharīne sonun sūrajanun bharo have
Pāchhā farī n āvashe taḍakā vasantanā!


Source : મનોજ ખંડેરિયા