નળ સરોવર : એક શબ્દ-ચિત્ર - Nal Sarovar : Ek Shabda-chitra - Gujarati

નળ સરોવર : એક શબ્દ-ચિત્ર

અકંપ મૌન કોઈનું ક્ષિતિજની પાર વિસ્તર્યું
ઊભું ઊભું તિમિરનું ઘાસ સૂર્ય ડૂબતો જૂએ

હલેસું હાથ હાલતાં ન શબ્દ કોઈ ઉદ્ભવે
ધૂંવાંફૂવાં વિચારનાં ઊડી રહ્યાં છે પક્ષીઓ

ચળકતું સૂર્ય-તેજ-બિંબ સ્થિર નીર દર્પણે
ગહન અહીં કશું નથી સપાટી એ જ સર્વ છે

(તા. ૨-૧૧-૧૯૬૭)


नळ सरोवर : एक शब्द-चित्र

अकंप मौन कोईनुं क्षितिजनी पार विस्तर्युं
ऊभुं ऊभुं तिमिरनुं घास सूर्य डूबतो जूए

हलेसुं हाथ हालतां न शब्द कोई उद्भवे
धूंवांफूवां विचारनां ऊडी रह्यां छे पक्षीओ

चळकतुं सूर्य-तेज-बिंब स्थिर नीर दर्पणे
गहन अहीं कशुं नथी सपाटी ए ज सर्व छे

(ता. २-११-१९६७)


Nal Sarovar : Ek Shabda-chitra

Akanpa maun koinun kshitijani par vistaryun
Ubhun ubhun timiranun ghas surya dubato jue

Halesun hath halatan n shabda koi udbhave
Dhunvanfuvan vicharanan udi rahyan chhe pakshio

Chalakatun surya-teja-binba sthir nir darpane
Gahan ahin kashun nathi sapati e j sarva chhe

(ta. 2-11-1967)


Naḷ sarovar : ek shabda-chitra

Akanpa maun koīnun kṣhitijanī pār vistaryun
Ūbhun ūbhun timiranun ghās sūrya ḍūbato jūe

Halesun hāth hālatān n shabda koī udbhave
Dhūnvānfūvān vichāranān ūḍī rahyān chhe pakṣhīo

Chaḷakatun sūrya-teja-binba sthir nīr darpaṇe
Gahan ahīn kashun nathī sapāṭī e j sarva chhe

(tā. 2-11-1967)


Source : આદિલ મન્સૂરી