નવ કરશો કોઈ શોક - Nav Karasho Koi Shoka - Lyrics

નવ કરશો કોઈ શોક

નવ કરશો કોઈ શોક રસિકડાં!
નવ કરશો કોઈ શોક

યથાશક્તિ રસપાન કરાવ્યું સેવા કીધી બનતી
પ્રેમી અંશને રુદન આવશે શઠ હરખાશે મનથી

મર્મ ન સમજે બકે શંખ શઠ વાંકું ભણે બહુ પણથી
એક પીડમાં બીજી ચ્હીડથી જળશે જીવ અગનથી

હતો દુખિયો થયો સુખિયો સમજો છૂટ્યો રણથી
મુઓ હું તમે પણ વળી મરશો મુક્ત થશો જગતથી

હરિકૃપાથી મમ લેખ ચિત્રથી જીવતો છઉં હું દમથી
વીર સત્ય ને રસિક ટેકીપણું અરિ પણ ગાશે દિલથી

જુદાઈ દુખ તે જ નથીજ જવાનું જાયે માત્ર મરણથી
મરણ પ્રેમીને ખચિત મોડું છે, દુખ વધે જ રુદનથી

જગતનીમ છે જનમ મરણનો દ્રઢ રહેજો હિંમતથી
મને વિસારી રામ સમરજો સુખી થશો તે લતથી

-નર્મદ


Nav Karasho Koi Shoka

Nav karasho koi shok rasikadan! Nav karasho koi shoka

Yathashakti rasapan karavyun sev kidhi banati
Premi anshane rudan avashe shath harakhashe manathi

Marma n samaje bake shankha shath vankun bhane bahu panathi
Ek pidaman biji chhidathi jalashe jiv aganathi

Hato dukhiyo thayo sukhiyo samajo chhutyo ranathi
Muo hun tame pan vali marasho mukṭa thasho jagatathi

Harikrupathi mam lekh chitrathi jivato chhaun hun damathi
Vir satya ne rasik tekipanun ari pan gashe dilathi

Judai dukh te j nathij javanun jaye matra maranathi
Maran premine khachit modun chhe, dukh vadhe j rudanathi

Jagatanim chhe janam maranano dradh rahejo hinmatathi
Mane visari ram samarajo sukhi thasho te latathi

-narmada

Source: Mavjibhai