નવાનગરની વહુઆરુ તારો ઘૂમટો મેલ - Navanagarani Vahuaru Taro Ghumato Mela - Gujarati

નવાનગરની વહુઆરુ તારો ઘૂમટો મેલ

નવાનગરની વહુઆરુ તારો ઘૂમટો મેલ.

વડવાઈઓની વચમાં જોને નીસરી નમણી નાગરવેલ,
હે જી તારો ઘૂમટો મેલ.

તાળા નંદવાણાં ને પીંજરાયે ઊઘડ્યાં,
સૂરજને તાપે જો સળીયાઓ ઓગળ્યાં.
ચંપકવર્ણી ચરકલડી તારે ઊડવું સે,

નાહોલિયાને વીંઝણે તારા હૈયાને શેઢે નમતી હેલ.
હે જી તારો ઘૂમટો મેલ.

વાયરે ચડીને ફૂલ રૂમઝૂમતાં,
વગડે વેરાયા ફાગણનાં ફૂમતાં.
ફૂલડે રમતી ફોરમડે તારું ફળીયું મેલ,

સપનાં લ્હેરે રમતી તારી નીંદર-નાવડી આઘી મેલ,
હે જી તારો ઘૂમટો મેલ.


नवानगरनी वहुआरु तारो घूमटो मेल

नवानगरनी वहुआरु तारो घूमटो मेल.

वडवाईओनी वचमां जोने नीसरी नमणी नागरवेल,
हे जी तारो घूमटो मेल.

ताळा नंदवाणां ने पींजराये ऊघड्यां,
सूरजने तापे जो सळीयाओ ओगळ्यां.
चंपकवर्णी चरकलडी तारे ऊडवुं से,

नाहोलियाने वींझणे तारा हैयाने शेढे नमती हेल.
हे जी तारो घूमटो मेल.

वायरे चडीने फूल रूमझूमतां,
वगडे वेराया फागणनां फूमतां.
फूलडे रमती फोरमडे तारुं फळीयुं मेल,

सपनां ल्हेरे रमती तारी नींदर-नावडी आघी मेल,
हे जी तारो घूमटो मेल.


Navanagarani Vahuaru Taro Ghumato Mela

Navanagarani vahuaru taro ghumato mela.

Vadavaioni vachaman jone nisari namani nagaravela,
He ji taro ghumato mela.

Tala nandavanan ne pinjaraye ughadyan,
Surajane tape jo saliyao ogalyan. Chanpakavarni charakaladi tare udavun se,

Naholiyane vinzane tara haiyane shedhe namati hela. He ji taro ghumato mela.

Vayare chadine ful rumazumatan,
Vagade veraya fagananan fumatan. Fulade ramati foramade tarun faliyun mela,

Sapanan lhere ramati tari nindara-navadi aghi mela,
He ji taro ghumato mela.


Navānagaranī vahuāru tāro ghūmaṭo mela

Navānagaranī vahuāru tāro ghūmaṭo mela.

Vaḍavāīonī vachamān jone nīsarī namaṇī nāgaravela,
He jī tāro ghūmaṭo mela.

Tāḷā nandavāṇān ne pīnjarāye ūghaḍyān,
Sūrajane tāpe jo saḷīyāo ogaḷyān. Chanpakavarṇī charakalaḍī tāre ūḍavun se,

Nāholiyāne vīnzaṇe tārā haiyāne sheḍhe namatī hela. He jī tāro ghūmaṭo mela.

Vāyare chaḍīne fūl rūmazūmatān,
Vagaḍe verāyā fāgaṇanān fūmatān. Fūlaḍe ramatī foramaḍe tārun faḷīyun mela,

Sapanān lhere ramatī tārī nīndara-nāvaḍī āghī mela,
He jī tāro ghūmaṭo mela.


Source : ઈન્દુલાલ ગાંધી