નેજવાને પાંદડે પોઢ્યા માધવ તમે - Nejavane Pandade Podhya Madhav Tame - Gujarati

નેજવાને પાંદડે પોઢ્યા માધવ તમે

નેજવાને પાંદડે પોઢ્યા માધવ તમે એટલે હું પાન નહીં તોડું

ધખતી બપોરમાં બળતું વેરાન બધે ઊના તે વાયરા ફૂંકાતાં
ભાદરવે તડકાનાં પૂર ચડ્યા એટલાં કે છાંયડાઓ જાય છે તણાતા!

બંધ કરું પોપચાં તો મળે સ્હેજ છાંયડી એટલે વેરાન નહીં છોડું
નેજવાને પાંદડે પોઢ્યા માધવ તમે એટલે હું પાન નહીં તોડું

પીળચટ્ટા ગીતમાંથી ઊડીને પતંગિયાં આવળના ફૂલ થૈ છવાય!
આવળનાં ફૂલ પીળા રંગનાં ખાબોચિયાં એમાં વેરાન પડી ન્હાય!

આવા વેરાનને બાંધતાં દોરીને જેમ વગડાનું ગાન પડે થોડું
નેજવાને પાંદડે પોઢ્યા માધવ તમે એટલે હું પાન નહીં તોડું


नेजवाने पांदडे पोढ्या माधव तमे

नेजवाने पांदडे पोढ्या माधव तमे एटले हुं पान नहीं तोडुं

धखती बपोरमां बळतुं वेरान बधे ऊना ते वायरा फूंकातां
भादरवे तडकानां पूर चड्या एटलां के छांयडाओ जाय छे तणाता!

बंध करुं पोपचां तो मळे स्हेज छांयडी एटले वेरान नहीं छोडुं
नेजवाने पांदडे पोढ्या माधव तमे एटले हुं पान नहीं तोडुं

पीळचट्टा गीतमांथी ऊडीने पतंगियां आवळना फूल थै छवाय!
आवळनां फूल पीळा रंगनां खाबोचियां एमां वेरान पडी न्हाय!

आवा वेरानने बांधतां दोरीने जेम वगडानुं गान पडे थोडुं
नेजवाने पांदडे पोढ्या माधव तमे एटले हुं पान नहीं तोडुं


Nejavane Pandade Podhya Madhav Tame

Nejavane pandade podhya madhav tame etale hun pan nahin todun

Dhakhati baporaman balatun veran badhe una te vayara funkatan
Bhadarave tadakanan pur chadya etalan ke chhanyadao jaya chhe tanata!

Banda karun popachan to male shej chhanyadi etale veran nahin chhodun
Nejavane pandade podhya madhav tame etale hun pan nahin todun

Pilachatta gitamanthi udine patangiyan avalana ful thai chhavaya! Avalanan ful pila ranganan khabochiyan eman veran padi nhaya!

Ava veranane bandhatan dorine jem vagadanun gan pade thodun
Nejavane pandade podhya madhav tame etale hun pan nahin todun


Nejavāne pāndaḍe poḍhyā mādhav tame

Nejavāne pāndaḍe poḍhyā mādhav tame eṭale hun pān nahīn toḍun

Dhakhatī baporamān baḷatun verān badhe ūnā te vāyarā fūnkātān
Bhādarave taḍakānān pūr chaḍyā eṭalān ke chhānyaḍāo jāya chhe taṇātā!

Banḍa karun popachān to maḷe shej chhānyaḍī eṭale verān nahīn chhoḍun
Nejavāne pāndaḍe poḍhyā mādhav tame eṭale hun pān nahīn toḍun

Pīḷachaṭṭā gītamānthī ūḍīne patangiyān āvaḷanā fūl thai chhavāya! Āvaḷanān fūl pīḷā ranganān khābochiyān emān verān paḍī nhāya!

Āvā verānane bāndhatān dorīne jem vagaḍānun gān paḍe thoḍun
Nejavāne pāndaḍe poḍhyā mādhav tame eṭale hun pān nahīn toḍun


Source : સ્વરઃ ઉષા મંગેશકર
રચનાઃ અનિલ જોશી
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય