નેતિ નેતિ - Neti Neti - Lyrics

નેતિ નેતિ

આ આવું છે, ને આટલું, એવું નહીં નહીં
બાકી રહે છે કેટલું, બીજું કંઈ કંઈ!

   માણસમાં મૂક્યું મન; અરે, એ તો કમાલ છે
   મન ન માટી-માટલું, બીજું કંઈ કંઈ!

   જોયા કરે શું શૂન્યની સામે ટગર ટગર?
   ના પ્રશ્ર્નનું એ પોટલું, બીજું કંઈ કંઈ!

   બ્રહ્માંડ જેવું અન્ય અંડ સેવી એ શકે
   સંઘરે આ કોચલું, બીજું કંઈ કંઈ!

   દર્શન થશે તનેય તુંમાં એ અખિલનું
   તું માત્ર નથી ચાટલું, બીજું કંઈ કંઈ!

   જરીક ચિત્ત-પાર જૈ તું, તે તરાજુ તોલ
   અહંનું મૂકી કાટલું, બીજું કંઈ કંઈ!

   ઉશનસ્! તને જો આંખ, તો પર્દાની પાર જો
   દાખે એ વસ્ત્ર ફાટલું, બીજું કંઈ કંઈ!

   -ઉશનસ્

Neti Neti

A avun chhe, ne aṭalun, evun nahin nahin
baki rahe chhe keṭalun, bijun kani kani!

   manasaman mukyun mana; are, e to kamal chhe
   man n mati-maṭalun, bijun kani kani!

   joya kare shun shunyani same ṭagar ṭagara?
   n prashrnanun e poṭalun, bijun kani kani!

   brahmanda jevun anya anda sevi e shake
   sanghare a kochalun, bijun kani kani!

   darshan thashe taneya tunman e akhilanun
   tun matra nathi chaṭalun, bijun kani kani!

   jarik chitta-par jai tun, te taraju tola
   ahannun muki kaṭalun, bijun kani kani!

   ushanas! Tane jo ankha, to pardani par jo
   dakhe e vastra faṭalun, bijun kani kani!

   -ushanas

Source: Mavjibhai