નિયમવશ માનવી - Niyamavash Manavi - Gujarati

નિયમવશ માનવી

યંત્ર આ બ્રહ્માંડનો ગૂઢ નિયમે ચાલતો
એક લક્ષ્યસ્થળ ભણી જાતો, વિકાસે મ્હાલતો;

અણગણ્યાં બ્રહ્માંડનાં ગણ રહ્યાં આ તરવરી,
એહ લક્ષ્યસ્થળ ભણી ચાલ્યા જતા પદ સ્થિર ધરી;

માનવી જીવન તણો ભવ્ય જે ઈતિહાસ તે,
અધિક એથી ભવ્ય વળી ભાવિ તણો જ વિકાસ તે.

નિયમવશ ઉત્ક્રાતિમાં મેળ એનો છાજતો,
ઘટિત ઘટના યોગ એ સંગીત સ્વર સમ રાજતો;

જીવને સુખ દુઃખના રંગ વિધવિધ ગૂંથિયા,
નિયમ ગૂઢ વડે બધાં સંધાઈ એ સર્વે રહ્યાં;

સર્વ સ્થળે વ્યાપિયું નિયમનું સંગીત એ,
મૂળ સ્વર એ ગીતનો ઈચ્છા નિયંતાની ખરે;

એહ સ્વર જ પ્રધાન છે, અન્ય તે સંગે ગૂંથ્યા,
તીવ્ર કોમળ રૂપ સહુ બનતા વિકારો અવનવા;

ગૂઢ છે કંઈ યોજના ભવ્ય એ સંગીતની,
એક યોજક દિવ્ય તે સંગીત નાયક રહે બની;

મંદ માનવ કીટ હું દિવ્ય એ સંગીતમાં
દોષ ક્યમ કાઢી શકું? ક્યમ ભંગ કરું સ્વર રીતમાં?


नियमवश मानवी

यंत्र आ ब्रह्मांडनो गूढ नियमे चालतो
एक लक्ष्यस्थळ भणी जातो, विकासे म्हालतो;

अणगण्यां ब्रह्मांडनां गण रह्यां आ तरवरी,
एह लक्ष्यस्थळ भणी चाल्या जता पद स्थिर धरी;

मानवी जीवन तणो भव्य जे ईतिहास ते,
अधिक एथी भव्य वळी भावि तणो ज विकास ते.

नियमवश उत्क्रातिमां मेळ एनो छाजतो,
घटित घटना योग ए संगीत स्वर सम राजतो;

जीवने सुख दुःखना रंग विधविध गूंथिया,
नियम गूढ वडे बधां संधाई ए सर्वे रह्यां;

सर्व स्थळे व्यापियुं नियमनुं संगीत ए,
मूळ स्वर ए गीतनो ईच्छा नियंतानी खरे;

एह स्वर ज प्रधान छे, अन्य ते संगे गूंथ्या,
तीव्र कोमळ रूप सहु बनता विकारो अवनवा;

गूढ छे कंई योजना भव्य ए संगीतनी,
एक योजक दिव्य ते संगीत नायक रहे बनी;

मंद मानव कीट हुं दिव्य ए संगीतमां
दोष क्यम काढी शकुं? क्यम भंग करुं स्वर रीतमां?


Niyamavash Manavi

Yantra a brahmandano gudh niyame chalato
Ek lakshyasthal bhani jato, vikase mhalato;

Anaganyan brahmandanan gan rahyan a taravari,
Eh lakshyasthal bhani chalya jata pad sthir dhari;

Manavi jivan tano bhavya je itihas te,
Adhik ethi bhavya vali bhavi tano j vikas te.

Niyamavash utkratiman mel eno chhajato,
Ghatit ghatana yog e sangit svar sam rajato;

Jivane sukh duahkhana ranga vidhavid gunthiya,
Niyam gudh vade badhan sandhai e sarve rahyan;

Sarva sthale vyapiyun niyamanun sangit e,
Mul svar e gitano ichchha niyantani khare;

Eh svar j pradhan chhe, anya te sange gunthya,
Tivra komal rup sahu banata vikaro avanava;

Gudh chhe kani yojana bhavya e sangitani,
Ek yojak divya te sangit nayak rahe bani;

Manda manav kit hun divya e sangitaman
Dosh kyam kadhi shakun? Kyam bhanga karun svar ritaman?


Niyamavash mānavī

Yantra ā brahmānḍano gūḍh niyame chālato
Ek lakṣhyasthaḷ bhaṇī jāto, vikāse mhālato;

Aṇagaṇyān brahmānḍanān gaṇ rahyān ā taravarī,
Eh lakṣhyasthaḷ bhaṇī chālyā jatā pad sthir dharī;

Mānavī jīvan taṇo bhavya je ītihās te,
Adhik ethī bhavya vaḷī bhāvi taṇo j vikās te.

Niyamavash utkrātimān meḷ eno chhājato,
Ghaṭit ghaṭanā yog e sangīt svar sam rājato;

Jīvane sukh duahkhanā ranga vidhaviḍ gūnthiyā,
Niyam gūḍh vaḍe badhān sandhāī e sarve rahyān;

Sarva sthaḷe vyāpiyun niyamanun sangīt e,
Mūḷ svar e gītano īchchhā niyantānī khare;

Eh svar j pradhān chhe, anya te sange gūnthyā,
Tīvra komaḷ rūp sahu banatā vikāro avanavā;

Gūḍh chhe kanī yojanā bhavya e sangītanī,
Ek yojak divya te sangīt nāyak rahe banī;

Manda mānav kīṭ hun divya e sangītamān
Doṣh kyam kāḍhī shakun? Kyam bhanga karun svar rītamān?


Source : નરસિંહરાવ દિવેટીયા