ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત! - O Gujarata! O Gujarata! - Lyrics

ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

(વીરવિજય છંદ)

જય જય મારા ગુર્જર વીરો!
આવો, રંક ફકીર અમીરો! આજે દિવસ છે ઉગ્યો રળિયાત;
ધોધ પ્રકાશ તણા ઝીલીને ઝગમગતી કરવી છે મ્હોલાત.
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

હોય હવે વિલંબ શો ઠાલો?
ધપતા ધપતા આગળ ચાલો, અગ્ર રહી ઘુમવું છે આજ;
ધજા રહી છે આ તમ કરમાં, ને ભારતની અમુલખ લાજ!
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

ભૂત બધું પાછળ છે મૂક્યું –
આજ ઉરે નવજીવન ફૂંક્યું, દુનિયા બધે નવી દેખાય;
નવ આશે નવ હાસ્યે ધસવા આજે પાદ અધીરા થાય;
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

મુખી પડ્યા કે હઠ્યા પછાડી?
ધસો ધજા લ્યો હાથ ઉપાડી, ફરકાવ્યા જાઓ ધુનભેર;
ધર્મભાવ શૂરો જ વહે ને એક પડે ત્યાં ઉઠે તેર!
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

એવાં ઓ ગુર્જર સંતાનો!
હિન્દુ, પારસી, મુસલમાનો, ખ્રિસ્તી, બૌધ કે જૈન ચહેલ;
ભુજશું ભુજ ભીડીને આવો, એક જ પ્રેમ તણી છે રેલ!
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

લોચનના પડદા દ્યો ખોલી!
ભૂત બધાં ઉર ખાતાં ફોલી, તેને પ્રથમ કરો બળહીન;
સ્વાત્મ બળે, ઓ ગુર્જર વીરા! થવું આપણે છે સ્વાધીન!
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

રહેવું શુદ્ધ વચન મન કર્મે;
સાર એ જ દીઠો સહુ ધર્મે, તો ક્યમ થઈએ પતિત નિદાન?
પ્રેમ તહીં ધિક્કાર રહે નહિ, ધિક્કારે નહિ પ્રભુનું સ્થાન;
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

એવા શુદ્ધ બનીને આવો!
પછી અડગ તમ પગ ઉઠાવો, હજાર હાથીનું ત્યાં જોર;
જય કુંકુંમનાં પડશે પગલાં, ડગલે ડગલે ઠોરે ઠોર;
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

ઓ આ થાય બધે અજવાળાં!
ઉઘડ્યાં પુણ્ય પ્રભાત રસાળાં! ઉઘડ્યાં ભાગ્ય ભલેરાં દેશ!
રણશિંગા ફૂંકાય ફરી આ; કર્મવીર! હઠશો નવ લેશ!
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

કુંકુંમથાળ અનેરી લાવો!
પત્નીઓ, પુત્રીઓ, આવો! માતાઓ, ભગિનીઓ સર્વ!
અમ પડખે ઊભીને રાખો ગરવી ગુજરાતણનો ગર્વ!
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

જય જય મારા ગુર્જર વીરા!
આજ અધીરા ઉરના ચીરા જીવનને જાણે નહિ જોખ;
મરવું તો શૂરાને ગરવું, કાયર ખોળે ઘરના ગોખ.
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

શ્વેત ધજા ભારતમાં રોપો!
થાશે પુષ્પ વરસતી તોપો, શસ્ત્રો સહુ શણગાર સ્વરૂપ;
જગબંધુત્વ ભણી તમ દ્વારે દુનિયા થશે નવીન અનુપ!
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

ધન્ય ધન્ય મોહનની લીલા!
પુણ્યભર્યા પ્રભુપાદ રસીલા, ઘરઘર ભરે નવીન પ્રભાત;
સત્વર વીરા! પડો મોખરે, ગજવો જય જય ભારત માત!
ઓ ગુજરાત! ઓ ગુજરાત!

-અરદેશર ફરામજી ખબરદાર


O Gujarata! O Gujarata!

(viravijaya chhanda)

Jaya jaya mar gurjar viro! Avo, ranka fakir amiro! Aje divas chhe ugyo raliyata;
Dhodh prakash tan ziline zagamagati karavi chhe mholata. O gujarata! o gujarata!

Hoya have vilanba sho thalo? Dhapat dhapat agal chalo, agra rahi ghumavun chhe aja;
Dhaj rahi chhe a tam karaman, ne bharatani amulakh laja! O gujarata! o gujarata!

Bhut badhun pachhal chhe mukyun –
Aj ure navajivan funkyun, duniya badhe navi dekhaya;
Nav ashe nav hasye dhasav aje pad adhir thaya;
O gujarata! o gujarata!

Mukhi padya ke hathya pachhadi? Dhaso dhaj lyo hath upadi, farakavya jao dhunabhera;
Dharmabhav shuro j vahe ne ek pade tyan uthe tera! O gujarata! o gujarata!

Evan o gurjar santano! Hindu, parasi, musalamano, khristi, baudh ke jain chahela;
Bhujashun bhuj bhidine avo, ek j prem tani chhe rela! O gujarata! o gujarata!

Lochanan padad dyo kholi! Bhut badhan ur khatan foli, tene pratham karo balahina;
Svatma bale, o gurjar vira! thavun apane chhe swadhina! O gujarata! o gujarata!

Rahevun shuddha vachan man karme;
Sar e j ditho sahu dharme, to kyam thaie patit nidana? Prem tahin dhikkar rahe nahi, dhikkare nahi prabhunun sthana;
O gujarata! o gujarata!

Ev shuddha banine avo! Pachhi adag tam pag uthavo, hajar hathinun tyan jora;
Jaya kunkunmanan padashe pagalan, dagale dagale thore thora;
O gujarata! o gujarata!

O a thaya badhe ajavalan! Ughadyan punya prabhat rasalan! ughadyan bhagya bhaleran desha! Ranashinga funkaya fari a; karmavira! haṭhasho nav lesha! O gujarata! o gujarata!

Kunkunmathal aneri lavo! Patnio, putrio, avo! matao, bhaginio sarva! Am padakhe ubhine rakho garavi gujaratanano garva! O gujarata! o gujarata!

Jaya jaya mar gurjar vira! Aj adhir uran chir jivanane jane nahi jokha;
Maravun to shurane garavun, kayar khole gharan gokha. O gujarata! o gujarata!

Shvet dhaj bharataman ropo! Thashe pushpa varasati topo, shastro sahu shanagar swarupa;
Jagabandhutva bhani tam dvare duniya thashe navin anupa! O gujarata! o gujarata!

Dhanya dhanya mohanani lila! Punyabharya prabhupad rasila, gharaghar bhare navin prabhata;
Satvar vira! pado mokhare, gajavo jaya jaya bharat mata! O gujarata! o gujarata!

-Aradeshar Faramaji Khabaradara