પાન લીલું જોયું ને - Pan Lilun Joyun Ne - Lyrics

પાન લીલું જોયું ને

પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યાં
જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો રામ
એક તરણું કોળ્યું ને તમે યાદ આવ્યાં

ક્યાંક પંખી ટહુક્યું ને તમે યાદ આવ્યાં
જાણે શ્રાવણના આભમાં ઉઘાડ થયો રામ
એક તારો ટમક્યો ને તમે યાદ આવ્યાં

જરા ગાગર છલકી ને તમે યાદ આવ્યાં
જાણે કાંઠા તોડે છે કોઈ મહેરામણ રામ
સહેજ ચાંદની ઝલકી ને તમે યાદ આવ્યાં

કોઈ ઠાલું મલક્યું ને તમે યાદ આવ્યાં
જાણે કાનુડાના મુખમાં બ્રહ્માંડ દીઠું રામ
કોઈ આંખે વળગ્યું ને તમે યાદ આવ્યાં

કોઈ આંગણ અટક્યું ને તમે યાદ આવ્યાં
જાણે પગરવની દુનિયામાં શોર થયો રામ
એક પગલું ઊપડ્યું ને તમે યાદ આવ્યાં

-હરીન્દ્ર દવે


Pan Lilun Joyun Ne

Pan lilun joyun ne tame yad avyan
Jane mosamano pahelo varasad zilyo rama
Ek taranun kolyun ne tame yad avyan

Kyanka pankhi ṭahukyun ne tame yad avyan
Jane shravanan abhaman ughad thayo rama
Ek taro ṭamakyo ne tame yad avyan

Jar gagar chhalaki ne tame yad avyan
Jane kantha tode chhe koi maheraman rama
Sahej chandani zalaki ne tame yad avyan

Koi thalun malakyun ne tame yad avyan
Jane kanudan mukhaman brahmanda dithun rama
Koi ankhe valagyun ne tame yad avyan

Koi angan aṭakyun ne tame yad avyan
Jane pagaravani duniyaman shor thayo rama
Ek pagalun upadyun ne tame yad avyan

-harindra dave

Source: Mavjibhai