પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો - Pandadun Lilun Ne Ranga Rato - Gujarati

પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો

પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો

હે જી મારી મહેંદીનો રંગ મદમાતો મદમાતો
પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો

ભૂલી રે પડી હું તો રંગના બજારમાં
લાગ્યો મને રંગ કેરો છાંટો પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો

રેશમની કાયા તારી જાણે લજામણી
લટકંતી લટો તારી ભૂલ રે ભૂલામણી

રૂપને ઘેરીને બેઠો ઘૂંઘટનો છેડલો
વાયરાની લહેરમાં લહેરાતો

પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો
હે જી મારી મહેંદીનો રંગ મદમાતો મદમાતો
પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો

રંગરસિયા જરા આટલેથી અટકો
દિલને લોભાવે તારા લોચનનો લટકો

વારી વારી થાકી તોયે છેલ રે છબીલા તું તો
અણજાણે આંખમાં છુપાતો પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો

હે જી મારી મહેંદીનો રંગ મદમાતો મદમાતો
પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો


पांदडुं लीलुं ने रंग रातो

पांदडुं लीलुं ने रंग रातो पांदडुं लीलुं ने रंग रातो

हे जी मारी महेंदीनो रंग मदमातो मदमातो
पांदडुं लीलुं ने रंग रातो पांदडुं लीलुं ने रंग रातो

भूली रे पडी हुं तो रंगना बजारमां
लाग्यो मने रंग केरो छांटो पांदडुं लीलुं ने रंग रातो

रेशमनी काया तारी जाणे लजामणी
लटकंती लटो तारी भूल रे भूलामणी

रूपने घेरीने बेठो घूंघटनो छेडलो
वायरानी लहेरमां लहेरातो

पांदडुं लीलुं ने रंग रातो पांदडुं लीलुं ने रंग रातो
हे जी मारी महेंदीनो रंग मदमातो मदमातो
पांदडुं लीलुं ने रंग रातो पांदडुं लीलुं ने रंग रातो

रंगरसिया जरा आटलेथी अटको
दिलने लोभावे तारा लोचननो लटको

वारी वारी थाकी तोये छेल रे छबीला तुं तो
अणजाणे आंखमां छुपातो पांदडुं लीलुं ने रंग रातो

हे जी मारी महेंदीनो रंग मदमातो मदमातो
पांदडुं लीलुं ने रंग रातो पांदडुं लीलुं ने रंग रातो


Pandadun Lilun Ne Ranga Rato

Pandadun lilun ne ranga rato pandadun lilun ne ranga rato

He ji mari mahendino ranga madamato madamato
Pandadun lilun ne ranga rato pandadun lilun ne ranga rato

Bhuli re padi hun to rangana bajaraman
Lagyo mane ranga kero chhanto pandadun lilun ne ranga rato

Reshamani kaya tari jane lajamani
Latakanti lato tari bhul re bhulamani

Rupane gherine betho ghunghatano chhedalo
Vayarani laheraman laherato

Pandadun lilun ne ranga rato pandadun lilun ne ranga rato
He ji mari mahendino ranga madamato madamato
Pandadun lilun ne ranga rato pandadun lilun ne ranga rato

Rangarasiya jara atalethi atako
Dilane lobhave tara lochanano latako

Vari vari thaki toye chhel re chhabila tun to
Anajane ankhaman chhupato pandadun lilun ne ranga rato

He ji mari mahendino ranga madamato madamato
Pandadun lilun ne ranga rato pandadun lilun ne ranga rato


Pāndaḍun līlun ne ranga rāto

Pāndaḍun līlun ne ranga rāto pāndaḍun līlun ne ranga rāto

He jī mārī mahendīno ranga madamāto madamāto
Pāndaḍun līlun ne ranga rāto pāndaḍun līlun ne ranga rāto

Bhūlī re paḍī hun to ranganā bajāramān
Lāgyo mane ranga kero chhānṭo pāndaḍun līlun ne ranga rāto

Reshamanī kāyā tārī jāṇe lajāmaṇī
Laṭakantī laṭo tārī bhūl re bhūlāmaṇī

Rūpane gherīne beṭho ghūnghaṭano chheḍalo
Vāyarānī laheramān laherāto

Pāndaḍun līlun ne ranga rāto pāndaḍun līlun ne ranga rāto
He jī mārī mahendīno ranga madamāto madamāto
Pāndaḍun līlun ne ranga rāto pāndaḍun līlun ne ranga rāto

Rangarasiyā jarā āṭalethī aṭako
Dilane lobhāve tārā lochanano laṭako

Vārī vārī thākī toye chhel re chhabīlā tun to
Aṇajāṇe ānkhamān chhupāto pāndaḍun līlun ne ranga rāto

He jī mārī mahendīno ranga madamāto madamāto
Pāndaḍun līlun ne ranga rāto pāndaḍun līlun ne ranga rāto


Source : સ્વરઃ લતા મંગેશકર અને મહેન્દ્ર કપૂર
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મહેંદી રંગ લાગ્યો (૧૯૬૦)