પાંખી પરિસ્થિતિ - Pankhi Paristhiti - Lyrics

પાંખી પરિસ્થિતિ

સળગતો શબ્દ, પણ પીંખાયેલા પરિવાર જેવો છું,
મને ન વાંચ, હું ગઈ કાલના અખબાર જેવો છું.

અભાગી મ્યાનમાંથી નીકળી તલવાર જેવો છું,
ખરા અવસર સમે ખાલી ગયેલા વાર જેવો છું.

કદી હું ગત સમો લાગું, કદી અત્યાર જેવો છું,
નિરાકારીના કોઈ અવગણ્યા આકાર જેવો છું.

ભલે ભાંગી પડ્યો પણ પીઠ કોઈને ન દેખાડી,
પડ્યો છું તો ય છાતી પર પડેલા માર જેવો છું.

પરિચય શબ્દમાં પાંખી પરિસ્થિતિનો આપ્યો છે,
ને મોઢામોઢની હો વાત, તો લાચાર જેવો છું.

‘ગની’, તડકે મૂકી દીધા રૂડાં સંબંધના સ્વપ્નાં,
હવે હું પણ સળગતા સૂર્યના વ્યહવાર જેવો છું.
– ગની દહીંવાલા


Pankhi Paristhiti

Saḷagato shabda, paṇ pīnkhāyelā parivār jevo chhun,
Mane n vāncha, hun gaī kālanā akhabār jevo chhun.

Abhāgī myānamānthī nīkaḷī talavār jevo chhun,
Kharā avasar same khālī gayelā vār jevo chhun.

Kadī hun gat samo lāgun, kadī atyār jevo chhun,
Nirākārīnā koī avagaṇyā ākār jevo chhun.

Bhale bhāngī paḍyo paṇ pīṭh koīne n dekhāḍī,
Paḍyo chhun to ya chhātī par paḍelā mār jevo chhun.

Parichaya shabdamān pānkhī paristhitino āpyo chhe,
Ne moḍhāmoḍhanī ho vāta, to lāchār jevo chhun.

‘ganī’, taḍake mūkī dīdhā rūḍān sanbandhanā svapnān,
Have hun paṇ saḷagatā sūryanā vyahavār jevo chhun.
– Ganī Dahīnvālā