પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણજીવન - Pao Premaras Pranajivana - Gujarati

પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણજીવન

પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણજીવન દીન થઈ યાચું રે
મુક્તિમાર્ગીને આપજો જ્ઞાન હું તો નવ રાચું રે
રીઝે રાબડી થકી ગરીબલોક ભોગીને નવ ભાવે રે
અમો રાજનાં ખાસાં ખવાસ મુક્તિ મન ના’વે રે

નિત્ય નીરખીએ નટવરરૂપ હોંશ મનમાંથી રે
મનમાન્યું મળે સહુ સુખ એકતામાં ક્યાંથી રે
દિવ્ય રૂપ છો સદા સાકાર આનંદના રાશિ રે
બોલે અનુચિત માયિક મુગ્ધ નરકના વાસી રે

દુષ્ટ જીવને કહે છે બ્રહ્મ જીવ બ્રહ્મ લેખે રે
છતે સ્વામીએ સુહાગનું સુખ સ્વપ્ને ન દેખે રે
આપ સ્વામી સદા હું દાસ નાતો એ નિભાવો રે
રુચે આપને પડો એવી ટેવ અન્ય રખે પાડો રે

વિના લાલચનું લાલ વ્હાલ આટલુંક આપો રે
વિષયવાસના પ્રપંચની પ્રીત કૃષ્ણ મારી કાપો રે
અનન્ય સેવા અખંડ સતસંગ મનોહર માંગું રે
દયા પ્રીતમજી આપો મુને એહ પાયે લળી લાગું રે


पाओ प्रेमरस प्राणजीवन

पाओ प्रेमरस प्राणजीवन दीन थई याचुं रे
मुक्तिमार्गीने आपजो ज्ञान हुं तो नव राचुं रे
रीझे राबडी थकी गरीबलोक भोगीने नव भावे रे
अमो राजनां खासां खवास मुक्ति मन ना’वे रे

नित्य नीरखीए नटवररूप होंश मनमांथी रे
मनमान्युं मळे सहु सुख एकतामां क्यांथी रे
दिव्य रूप छो सदा साकार आनंदना राशि रे
बोले अनुचित मायिक मुग्ध नरकना वासी रे

दुष्ट जीवने कहे छे ब्रह्म जीव ब्रह्म लेखे रे
छते स्वामीए सुहागनुं सुख स्वप्ने न देखे रे
आप स्वामी सदा हुं दास नातो ए निभावो रे
रुचे आपने पडो एवी टेव अन्य रखे पाडो रे

विना लालचनुं लाल व्हाल आटलुंक आपो रे
विषयवासना प्रपंचनी प्रीत कृष्ण मारी कापो रे
अनन्य सेवा अखंड सतसंग मनोहर मांगुं रे
दया प्रीतमजी आपो मुने एह पाये लळी लागुं रे


Pao Premaras Pranajivana

Pao premaras pranajivan din thai yachun re
Muktimargine apajo jnyan hun to nav rachun re
Rize rabadi thaki garibalok bhogine nav bhave re
Amo rajanan khasan khavas mukti man na’ve re

Nitya nirakhie natavararup honsh manamanthi re
Manamanyun male sahu sukh ekataman kyanthi re
Divya rup chho sada sakar anandana rashi re
Bole anuchit mayik mugda narakana vasi re

Dushta jivane kahe chhe brahma jiv brahma lekhe re
Chhate swamie suhaganun sukh svapne n dekhe re
Ap swami sada hun das nato e nibhavo re
Ruche apane pado evi tev anya rakhe pado re

Vina lalachanun lal vhal atalunka apo re
Vishayavasana prapanchani prit krushna mari kapo re
Ananya seva akhanda satasanga manohar mangun re
Daya pritamaji apo mune eh paye lali lagun re


Pāo premaras prāṇajīvana

Pāo premaras prāṇajīvan dīn thaī yāchun re
Muktimārgīne āpajo jnyān hun to nav rāchun re
Rīze rābaḍī thakī garībalok bhogīne nav bhāve re
Amo rājanān khāsān khavās mukti man nā’ve re

Nitya nīrakhīe naṭavararūp honsh manamānthī re
Manamānyun maḷe sahu sukh ekatāmān kyānthī re
Divya rūp chho sadā sākār ānandanā rāshi re
Bole anuchit māyik mugḍa narakanā vāsī re

Duṣhṭa jīvane kahe chhe brahma jīv brahma lekhe re
Chhate swāmīe suhāganun sukh svapne n dekhe re
Āp swāmī sadā hun dās nāto e nibhāvo re
Ruche āpane paḍo evī ṭev anya rakhe pāḍo re

Vinā lālachanun lāl vhāl āṭalunka āpo re
Viṣhayavāsanā prapanchanī prīt kṛuṣhṇa mārī kāpo re
Ananya sevā akhanḍa satasanga manohar māngun re
Dayā prītamajī āpo mune eh pāye laḷī lāgun re


Source : દયારામ