પરથમ પ્રભુજી સાથે પ્રીત ન કીધી - Paratham Prabhuji Sathe Prit N Kidhi - Gujarati

પરથમ પ્રભુજી સાથે પ્રીત ન કીધી

તિલક કરતાં ત્રેપન ગયાં, જપમાળાના નાકાં ગયાં
તીરથ ફરી ફરી થાક્યા ચરણ, તો ય ન પહોચ્યોં હરિને શરણ
કથા સુણી સુણી ફૂટ્યાં કાન, તો ય અખા ના આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન
-અખો

કે એક દિન એવો આવશે કે સબળ મારાં રુદિયામાં સાલે જી
સગાં ને મિત્રને કારણે કોઈનું જોર નવ ચાલે જી

કાઢો કાઢો એને સૌ કરે જાણે જન્મ્યો નહોતો જીવ
પરથમ પ્રભુજી સાથે પ્રીત ન કીધી ને એને મુવા ટાણે સંત બનાવો

તુલસી મંગાવો અને તિલક કઢાવો, મુખે રામનામ લેવરાવો રે
પરથમ પ્રભુજી સાથે પ્રીત ન કીધી ને એને મુવા ટાણે સંત બનાવો

દવ લાગ્યા રે પછી કુવો ખોદાવો, ઈ કઈ પેર અગ્નિ હોલાશે
ધન હતું એ ચોર જ લઈ ગયા, પછી દીવો કરે શું થાશે રે
પરથમ પ્રભુજી સાથે પ્રીત ન કીધી ને એને મુવા ટાણે સંત બનાવો

હે માત પિતા સુત, ભાઈ ને ભગિની, ઈ સબ ઠગન કી ટોળી રે
પ્રીત લગાડી તારું સર્વ લૂંટી લેશે, પછી રહેશે આંખો ચોળી રે
પરથમ પ્રભુજી સાથે પ્રીત ન કીધી ને એને મુવા ટાણે સંત બનાવો

તળાવ ફાટ્યા પછી પાળ બંધાવો, ઈ કઈ પેરે નીર ઠેરાશે રે
કહે પ્રીતમ પ્રીતે હરિ ભજન વિના, અવસર એળે જાશે રે
પરથમ પ્રભુજી સાથે પ્રીત ન કીધી ને એને મુવા ટાણે સંત બનાવો


परथम प्रभुजी साथे प्रीत न कीधी

तिलक करतां त्रेपन गयां, जपमाळाना नाकां गयां
तीरथ फरी फरी थाक्या चरण, तो य न पहोच्यों हरिने शरण
कथा सुणी सुणी फूट्यां कान, तो य अखा ना आव्युं ब्रह्मज्ञान
-अखो

के एक दिन एवो आवशे के सबळ मारां रुदियामां साले जी
सगां ने मित्रने कारणे कोईनुं जोर नव चाले जी

काढो काढो एने सौ करे जाणे जन्म्यो नहोतो जीव
परथम प्रभुजी साथे प्रीत न कीधी ने एने मुवा टाणे संत बनावो

तुलसी मंगावो अने तिलक कढावो, मुखे रामनाम लेवरावो रे
परथम प्रभुजी साथे प्रीत न कीधी ने एने मुवा टाणे संत बनावो

दव लाग्या रे पछी कुवो खोदावो, ई कई पेर अग्नि होलाशे
धन हतुं ए चोर ज लई गया, पछी दीवो करे शुं थाशे रे
परथम प्रभुजी साथे प्रीत न कीधी ने एने मुवा टाणे संत बनावो

हे मात पिता सुत, भाई ने भगिनी, ई सब ठगन की टोळी रे
प्रीत लगाडी तारुं सर्व लूंटी लेशे, पछी रहेशे आंखो चोळी रे
परथम प्रभुजी साथे प्रीत न कीधी ने एने मुवा टाणे संत बनावो

तळाव फाट्या पछी पाळ बंधावो, ई कई पेरे नीर ठेराशे रे
कहे प्रीतम प्रीते हरि भजन विना, अवसर एळे जाशे रे
परथम प्रभुजी साथे प्रीत न कीधी ने एने मुवा टाणे संत बनावो


Paratham Prabhuji Sathe Prit N Kidhi

Tilak karatan trepan gayan, japamalana nakan gayan
Tirath fari fari thakya charana, to ya n pahochyon harine sharana
Katha suni suni futyan kana, to ya akha na avyun brahmajnyana
-akho

Ke ek din evo avashe ke sabal maran rudiyaman sale ji
Sagan ne mitrane karane koinun jor nav chale ji

Kadho kadho ene sau kare jane janmyo nahoto jiva
Paratham prabhuji sathe prit n kidhi ne ene muva tane santa banavo

Tulasi mangavo ane tilak kadhavo, mukhe ramanam levaravo re
Paratham prabhuji sathe prit n kidhi ne ene muva tane santa banavo

Dav lagya re pachhi kuvo khodavo, i kai per agni holashe
Dhan hatun e chor j lai gaya, pachhi divo kare shun thashe re
Paratham prabhuji sathe prit n kidhi ne ene muva tane santa banavo

He mat pita suta, bhai ne bhagini, i sab thagan ki toli re
Prit lagadi tarun sarva lunti leshe, pachhi raheshe ankho choli re
Paratham prabhuji sathe prit n kidhi ne ene muva tane santa banavo

Talav fatya pachhi pal bandhavo, i kai pere nir therashe re
Kahe pritam prite hari bhajan vina, avasar ele jashe re
Paratham prabhuji sathe prit n kidhi ne ene muva tane santa banavo


Paratham prabhujī sāthe prīt n kīdhī

Tilak karatān trepan gayān, japamāḷānā nākān gayān
Tīrath farī farī thākyā charaṇa, to ya n pahochyon harine sharaṇa
Kathā suṇī suṇī fūṭyān kāna, to ya akhā nā āvyun brahmajnyāna
-akho

Ke ek din evo āvashe ke sabaḷ mārān rudiyāmān sāle jī
Sagān ne mitrane kāraṇe koīnun jor nav chāle jī

Kāḍho kāḍho ene sau kare jāṇe janmyo nahoto jīva
Paratham prabhujī sāthe prīt n kīdhī ne ene muvā ṭāṇe santa banāvo

Tulasī mangāvo ane tilak kaḍhāvo, mukhe rāmanām levarāvo re
Paratham prabhujī sāthe prīt n kīdhī ne ene muvā ṭāṇe santa banāvo

Dav lāgyā re pachhī kuvo khodāvo, ī kaī per agni holāshe
Dhan hatun e chor j laī gayā, pachhī dīvo kare shun thāshe re
Paratham prabhujī sāthe prīt n kīdhī ne ene muvā ṭāṇe santa banāvo

He māt pitā suta, bhāī ne bhaginī, ī sab ṭhagan kī ṭoḷī re
Prīt lagāḍī tārun sarva lūnṭī leshe, pachhī raheshe ānkho choḷī re
Paratham prabhujī sāthe prīt n kīdhī ne ene muvā ṭāṇe santa banāvo

Taḷāv fāṭyā pachhī pāḷ bandhāvo, ī kaī pere nīr ṭherāshe re
Kahe prītam prīte hari bhajan vinā, avasar eḷe jāshe re
Paratham prabhujī sāthe prīt n kīdhī ne ene muvā ṭāṇe santa banāvo


Source : પ્રીતમદાસ