પાતળી પરમાર - Pātaḷī Paramāra - Lyrics

પાતળી પરમાર

 માડી હું તો બાર બાર વરસે આવિયો
 માડી મેં'તો નવ દીઠી પાતલડી પરમાર રે
 જાડેજી મા, મોલ્યુંમાં દીવડો શગ બળે રે લોલ

દીકરા, હેઠો બેસીને હથિયાર છોડ રે
કલૈયા કુંવર, પાણી ભરીને હમણાં આવશે

 માડી હું તો કૂવા ને વાવ્યું જોઈ વળ્યો 
 માડી મેં'તો નવ દીઠી પાતલડી પરમાર રે
 જાડેજી મા, મોલ્યુંમાં દીવડો શગ બળે રે લોલ

દીકરા, હેઠો બેસીને હથિયાર છોડ રે
કલૈયા કુંવર, દળણું દળીને હમણાં આવશે

 માડી હું તો ઘંટી ને રથડાં જોઈ વળ્યો
 માડી મેં'તો નવ દીઠી પાતલડી પરમાર રે
 જાડેજી મા, મોલ્યુંમાં દીવડો શગ બળે રે લોલ

દીકરા, હેઠો બેસીને હથિયાર છોડ રે
કલૈયા કુંવર, ધોણું ધોઈને હમણાં આવશે

 માડી હું તો નદીયું ને નાળાં જોઈ વળ્યો
 માડી મેં'તો નવ દીઠી પાતલડી પરમાર રે
 જાડેજી મા, મોલ્યુંમાં દીવડો શગ બળે રે લોલ

એની બચકીમાં કોરી બાંધણી
એની બાંધણી દેખીને બાવો થાઉં રે
ગોઝારી મા, થાઉં રે હત્યારી મા
મોલ્યુંમાં આંબો મોરિયો

 એની બચકીમાં કોરી ટીલડી
 એની ટીલડી દેખીને તિરશૂળ તાણું રે
 ગોઝારી મા, તાણું રે હત્યારી મા
 મોલ્યુંમાં આંબો મોરિયો

Pātaḷī Paramāra

Māḍī hun to bār bār varase āviyo
māḍī men’to nav dīṭhī pātalaḍī paramār re
jāḍejī mā, molyunmān dīvaḍo shag baḷe re lola

 dīkarā, heṭho besīne hathiyār chhoḍ re
 kalaiyā kunvara, pāṇī bharīne hamaṇān āvashe

māḍī hun to kūvā ne vāvyun joī vaḷyo
māḍī men’to nav dīṭhī pātalaḍī paramār re
jāḍejī mā, molyunmān dīvaḍo shag baḷe re lola

 dīkarā, heṭho besīne hathiyār chhoḍ re
 kalaiyā kunvara, daḷaṇun daḷīne hamaṇān āvashe

māḍī hun to ghanṭī ne rathaḍān joī vaḷyo
māḍī men’to nav dīṭhī pātalaḍī paramār re
jāḍejī mā, molyunmān dīvaḍo shag baḷe re lola

 dīkarā, heṭho besīne hathiyār chhoḍ re
 kalaiyā kunvara, dhoṇun dhoīne hamaṇān āvashe

māḍī hun to nadīyun ne nāḷān joī vaḷyo
māḍī men’to nav dīṭhī pātalaḍī paramār re
jāḍejī mā, molyunmān dīvaḍo shag baḷe re lola

 enī bachakīmān korī bāndhaṇī
 enī bāndhaṇī dekhīne bāvo thāun re
 gozārī mā, thāun re hatyārī mā
 molyunmān ānbo moriyo

enī bachakīmān korī ṭīlaḍī
enī ṭīlaḍī dekhīne tirashūḷ tāṇun re
gozārī mā, tāṇun re hatyārī mā
molyunmān ānbo moriyo

Source: Mavjibhai