પથ્થર થરથર ધ્રૂજે! - Paththar Tharathar Dhruje! - Lyrics

પથ્થર થરથર ધ્રૂજે!

પથ્થર થરથર ધ્રૂજે!
હાથ હરખથી જુઠ્ઠા ને જડ, પથ્થરની ત્યાં કોણ વેદના બૂઝે?

અનાચાર આચરનારી કો અબળા પર ભાગોળે
એક ગામના ડાહ્યાજન સૌ ન્યાય નિરાંતે તોળે;

‘આ કુલટાને પથ્થર મારી, મારી નાખો!’ એમ કિલોલે કૂજે!
એક આદમી સાવ ઓલિયો વહી રહ્યો’તો વાટે,

સુણી ચુકાદો ચમક્યો, થંભ્યો, ઉરના કોઈ ઉચાટે;
હાથ અને પથ્થર બંનેને જોઈ એનું દિલ દયાથી દૂઝે!

આ દુનિયાના શાણાઓ ના દુનિયાદારી જાણે,
ટોળા પર ત્યાં એમ હસીને બોલ્યો ટેવ પ્રમાણે:

‘જેણે પાપ કર્યું ના એકે
તે પથ્થર પહેલો ફેંકે!’

એકે એકે અલોપ પેલા સજ્જન, જ્યારે શું કરવું ના સૂઝે!
અબળા રહી ને રહ્યો ઓલિયો, એનું કવિજન ગીત હજીયે ગુંજે!

-નિરંજન ભગત


Paththar Tharathar Dhruje!

Paththar tharathar dhruje! Hath harakhathi juththa ne jada,
paththarani tyan kon vedan buze?

Anachar acharanari ko abal par bhagole
Ek gaman dahyajan sau nyaya nirante tole;

‘a kulatane paththar mari, mari nakho!’
em kilole kuje! Ek adami sav oliyo vahi rahyo’to vate,

Suni chukado chamakyo, thanbhyo, uran koi uchate;
Hath ane paththar bannene joi enun dil dayathi duze!

A duniyan shanao n duniyadari jane,
Tol par tyan em hasine bolyo tev pramane:

‘jene pap karyun n eke
Te paththar pahelo fenke!’

Eke eke alop pel sajjana, jyare shun karavun n suze!
Abal rahi ne rahyo oliyo, enun kavijan git hajiye gunje!

-Niranjan Bhagata