પેલ્લા વરસાદનો છાંટો - Pella Varasadano Chhanto - Gujarati

પેલ્લા વરસાદનો છાંટો

પેલ્લા વરસાદનો છાંટો મુને વાગિયો હું પાટો બંધાવાને હાલી રે
વ્હેંત વ્હેંત લોહી કાંઈ ઊંચું થિયું ને જીવને તો ચડી ગઈ ખાલી રે

સાસુ ને સસરાજી અબઘડીયે આવશે કાશીની પૂરી કરી જાતરા રે
રોજિંદા ઘરકામે ખલ્લેલ પહોંચાડે મુને આંબલીની હેઠે પડ્યા કાતરા રે

પિયુજી છાપરાને બદલે જો આભ હોત તો બંધાતી હોત હું યે વાદળી રે
માણસ કરતાં હું હોત મીઠાંની ગાંગડી તો છાંટો વાગ્યો કે જાત ઓગળી રે

પેલ્લા વરસાદનો છાંટો મુને વાગિયો હું પાટો બંધાવાને હાલી રે
વ્હેંત વ્હેંત લોહી કાંઈ ઊંચું થિયું ને જીવને તો ચડી ગઈ ખાલી રે


पेल्ला वरसादनो छांटो

पेल्ला वरसादनो छांटो मुने वागियो हुं पाटो बंधावाने हाली रे
व्हेंत व्हेंत लोही कांई ऊंचुं थियुं ने जीवने तो चडी गई खाली रे

सासु ने ससराजी अबघडीये आवशे काशीनी पूरी करी जातरा रे
रोजिंदा घरकामे खल्लेल पहोंचाडे मुने आंबलीनी हेठे पड्या कातरा रे

पियुजी छापराने बदले जो आभ होत तो बंधाती होत हुं ये वादळी रे
माणस करतां हुं होत मीठांनी गांगडी तो छांटो वाग्यो के जात ओगळी रे

पेल्ला वरसादनो छांटो मुने वागियो हुं पाटो बंधावाने हाली रे
व्हेंत व्हेंत लोही कांई ऊंचुं थियुं ने जीवने तो चडी गई खाली रे


Pella Varasadano Chhanto

Pella varasadano chhanto mune vagiyo hun pato bandhavane hali re
Vhenta vhenta lohi kani unchun thiyun ne jivane to chadi gai khali re

Sasu ne sasaraji abaghadiye avashe kashini puri kari jatara re
Rojinda gharakame khallel pahonchade mune anbalini hethe padya katara re

Piyuji chhaparane badale jo abh hot to bandhati hot hun ye vadali re
Manas karatan hun hot mithanni gangadi to chhanto vagyo ke jat ogali re

Pella varasadano chhanto mune vagiyo hun pato bandhavane hali re
Vhenta vhenta lohi kani unchun thiyun ne jivane to chadi gai khali re


Pellā varasādano chhānṭo

Pellā varasādano chhānṭo mune vāgiyo hun pāṭo bandhāvāne hālī re
Vhenta vhenta lohī kānī ūnchun thiyun ne jīvane to chaḍī gaī khālī re

Sāsu ne sasarājī abaghaḍīye āvashe kāshīnī pūrī karī jātarā re
Rojindā gharakāme khallel pahonchāḍe mune ānbalīnī heṭhe paḍyā kātarā re

Piyujī chhāparāne badale jo ābh hot to bandhātī hot hun ye vādaḷī re
Māṇas karatān hun hot mīṭhānnī gāngaḍī to chhānṭo vāgyo ke jāt ogaḷī re

Pellā varasādano chhānṭo mune vāgiyo hun pāṭo bandhāvāne hālī re
Vhenta vhenta lohī kānī ūnchun thiyun ne jīvane to chaḍī gaī khālī re


Source : સ્વરઃ હેમા દેસાઈ
ગીતઃ અનિલ જોશી
સંગીતઃ આશિત દેસાઈ