પીંપળ પાન ખરંતા - Pinpal Pan Kharanta - Gujarati

પીંપળ પાન ખરંતા

કાયા કાચો કુંભ છે જીવ મુસાફર પાસ
તારો ત્યાં લગી જાણજે જ્યાં લગી શ્વાસોશ્વાસ

સદા સંસારમાં સુખ દુઃખ સરખાં માની લઈએ
રાખે જેવી રીતે રામ, રંગે તેવી રીતે રહીએ

પીંપળ પાન ખરંતા, હસતી કૂંપળીયાં
મુજ વીતી તુજ વીતશે, ધીરી બાપુડીયાં

નહિ જેવી ને તેવી નિત્ય કોઈની નભતી જોઈએ
દશાના ઢંગ ઋતુના રંગ જેવા દેખી લઈએ

કદી મહોલાતો માળીયાં, કોમળ છપ્પર ખાટ
કોઈ દિન એવો આવશે, ભૂખ્યાં ન મળે ભાત

(નાટક: વીણાવેલી)


पींपळ पान खरंता

काया काचो कुंभ छे जीव मुसाफर पास
तारो त्यां लगी जाणजे ज्यां लगी श्वासोश्वास

सदा संसारमां सुख दुःख सरखां मानी लईए
राखे जेवी रीते राम, रंगे तेवी रीते रहीए

पींपळ पान खरंता, हसती कूंपळीयां
मुज वीती तुज वीतशे, धीरी बापुडीयां

नहि जेवी ने तेवी नित्य कोईनी नभती जोईए
दशाना ढंग ऋतुना रंग जेवा देखी लईए

कदी महोलातो माळीयां, कोमळ छप्पर खाट
कोई दिन एवो आवशे, भूख्यां न मळे भात

(नाटक: वीणावेली)


Pinpal Pan Kharanta

Kaya kacho kunbh chhe jiv musafar pasa
Taro tyan lagi janaje jyan lagi shvasoshvasa

Sada sansaraman sukh duahkh sarakhan mani laie
Rakhe jevi rite rama, range tevi rite rahie

Pinpal pan kharanta, hasati kunpaliyan
Muj viti tuj vitashe, dhiri bapudiyan

Nahi jevi ne tevi nitya koini nabhati joie
Dashana dhanga hrutuna ranga jeva dekhi laie

Kadi maholato maliyan, komal chhappar khata
Koi din evo avashe, bhukhyan n male bhata

(nataka: vinaveli)


Pīnpaḷ pān kharantā

Kāyā kācho kunbh chhe jīv musāfar pāsa
Tāro tyān lagī jāṇaje jyān lagī shvāsoshvāsa

Sadā sansāramān sukh duahkh sarakhān mānī laīe
Rākhe jevī rīte rāma, range tevī rīte rahīe

Pīnpaḷ pān kharantā, hasatī kūnpaḷīyān
Muj vītī tuj vītashe, dhīrī bāpuḍīyān

Nahi jevī ne tevī nitya koīnī nabhatī joīe
Dashānā ḍhanga hrutunā ranga jevā dekhī laīe

Kadī maholāto māḷīyān, komaḷ chhappar khāṭa
Koī din evo āvashe, bhūkhyān n maḷe bhāta

(nāṭaka: vīṇāvelī)


Source : ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી ઝવેરી