પિટર, કૈયાફસ-હેરોડ અને બીજા - Pitara, Kaiyafasa-herod Ane Bija - Gujarati

પિટર, કૈયાફસ-હેરોડ અને બીજા

‘વીતશે રજનિ, ભોર ઊગશે,
તું ત્રિવાર મુજને નકારશે.’
કોણ?
‘તું, પિટર-હા, જરૂર તું
તું કહીશ; નહિ ઓળખું ઈસુ
કોણ!’

 ને  પછી મહાલયે બધા

ધર્મધુરીણ તણા ગયા હતા.
એક આવી પરિચારિકા પૂછે:
‘તું અલ્યા નહિ હતો?’
‘નહિ.’ -અને
અન્યને ય વળતો નકાર દે.

કૂકડે ગજવિયું પ્રભાત ત્યાં
તે ક્ષણે નજર ઈસુની પડી
મ્લાન ધૂસર મુખે રડી રહ્યો.
‘વંચના પિટર તેં કરી ભલે,
વંચના નહિ થશો જ કોઈની.’

કૈયાફસ-હેરોડ અને બીજા

ધર્મધુરીણ, સમાજરક્ષક
પોથીપંડિત અને ધની બધાં,
ભાવના સઘળી રૂંધતા રહી
શ્રેય શું જગતનું તમે કરો?
શું તમે નિયતિ-ચક્ર-સ્વામી છો?

ઈસુને કશું ન લૂંટવું હતું
સંગ્રહેલું હતું જે તમે બધું.
રિદ્ધિઓ હૃદયની લૂંટાવવા
એ વિશાળ જગ-ચોકમાં ઊભો.

પરંતુ તમને નહિ હૃદય-સિદ્ધિની ખેવના,
સનાતન પુરાણને ગણી, નવીનને રૂંધતા.

સંસારની નિષ્ફળતા તણા તમે
ઊભા બધા સ્મારક શા પુરાતન!


पिटर, कैयाफस-हेरोड अने बीजा

‘वीतशे रजनि, भोर ऊगशे,
तुं त्रिवार मुजने नकारशे.’
कोण?
‘तुं, पिटर-हा, जरूर तुं
तुं कहीश; नहि ओळखुं ईसु
कोण!’

 ने  पछी महालये बधा

धर्मधुरीण तणा गया हता.
एक आवी परिचारिका पूछे:
‘तुं अल्या नहि हतो?’
‘नहि.’ -अने
अन्यने य वळतो नकार दे.

कूकडे गजवियुं प्रभात त्यां
ते क्षणे नजर ईसुनी पडी
म्लान धूसर मुखे रडी रह्यो.
‘वंचना पिटर तें करी भले,
वंचना नहि थशो ज कोईनी.’

कैयाफस-हेरोड अने बीजा

धर्मधुरीण, समाजरक्षक
पोथीपंडित अने धनी बधां,
भावना सघळी रूंधता रही
श्रेय शुं जगतनुं तमे करो?
शुं तमे नियति-चक्र-स्वामी छो?

ईसुने कशुं न लूंटवुं हतुं
संग्रहेलुं हतुं जे तमे बधुं.
रिद्धिओ हृदयनी लूंटाववा
ए विशाळ जग-चोकमां ऊभो.

परंतु तमने नहि हृदय-सिद्धिनी खेवना,
सनातन पुराणने गणी, नवीनने रूंधता.

संसारनी निष्फळता तणा तमे
ऊभा बधा स्मारक शा पुरातन!


Pitara, Kaiyafasa-herod Ane Bija

‘vitashe rajani, bhor ugashe,
Tun trivar mujane nakarashe.’
Kona?
‘tun, pitara-ha, jarur tun
tun kahisha; nahi olakhun isu
Kona!’

 ne  pachhi mahalaye badha

Dharmadhurin tana gaya hata. Ek avi paricharika puchhe:
‘tun alya nahi hato?’
‘nahi.’ -ane
Anyane ya valato nakar de.

Kukade gajaviyun prabhat tyan
Te kshane najar isuni padi
Mlan dhusar mukhe radi rahyo.
‘vanchana pitar ten kari bhale,
Vanchana nahi thasho j koini.’

Kaiyafasa-herod ane bija

Dharmadhurina, samajarakshaka
Pothipandit ane dhani badhan,
Bhavana saghali rundhata rahi
Shreya shun jagatanun tame karo? Shun tame niyati-chakra-swami chho?

Isune kashun n luntavun hatun
Sangrahelun hatun je tame badhun. Riddhio hrudayani luntavava
E vishal jaga-chokaman ubho.

Parantu tamane nahi hrudaya-siddhini khevana,
Sanatan puranane gani, navinane rundhata.

Sansarani nishfalata tana tame
Ubha badha smarak sha puratana!


Piṭara, kaiyāfasa-heroḍ ane bījā

‘vītashe rajani, bhor ūgashe,
Tun trivār mujane nakārashe.’
Koṇa?
‘tun, piṭara-hā, jarūr tun
tun kahīsha; nahi oḷakhun īsu
Koṇa!’

 ne  pachhī mahālaye badhā

Dharmadhurīṇ taṇā gayā hatā. Ek āvī parichārikā pūchhe:
‘tun alyā nahi hato?’
‘nahi.’ -ane
Anyane ya vaḷato nakār de.

Kūkaḍe gajaviyun prabhāt tyān
Te kṣhaṇe najar īsunī paḍī
Mlān dhūsar mukhe raḍī rahyo.
‘vanchanā piṭar ten karī bhale,
Vanchanā nahi thasho j koīnī.’

Kaiyāfasa-heroḍ ane bījā

Dharmadhurīṇa, samājarakṣhaka
Pothīpanḍit ane dhanī badhān,
Bhāvanā saghaḷī rūndhatā rahī
Shreya shun jagatanun tame karo? Shun tame niyati-chakra-swāmī chho?

Īsune kashun n lūnṭavun hatun
Sangrahelun hatun je tame badhun. Riddhio hṛudayanī lūnṭāvavā
E vishāḷ jaga-chokamān ūbho.

Parantu tamane nahi hṛudaya-siddhinī khevanā,
Sanātan purāṇane gaṇī, navīnane rūndhatā.

Sansāranī niṣhfaḷatā taṇā tame
Ūbhā badhā smārak shā purātana!


Source : હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ