પિયુ આવો ઉરમાં સમાવો - Piyu Avo Uraman Samavo - Gujarati

પિયુ આવો ઉરમાં સમાવો

પિયુ આવો, ઉરમાં સમાવો, આવો આવો, ઉરમાં સમાવો

અંગે અંગો તમને પૂકારે, અંગે અંગો તમને પૂકારે
સૈંયા આવો ઉરમાં સમાવો, પિયુ આવો, ઉરમાં સમાવો

તનડું ડોલે ને ડોલે યૌવન નૈયા
પાયલ બાજે મોરી છનનન છૈયાં
તનડું ડોલે ને ડોલે યૌવન નૈયા
પાયલ બાજે મોરી છનનન છૈયાં

જનમોજનમની પ્રીતિ પ્રીતમ જગાવો
જનમોજનમની પ્રીતિ પ્રીતમ જગાવો
પ્રેમથી ભરી દો જીવન અમી વરસાવો

સૈંયા આવો ઉરમાં સમાવો, પિયુ આવો, ઉરમાં સમાવો

અર્પણ કરું છું તમને ભવોભવ સારા
સાગરે સમાઈ જેવી સરિતાની ધારા
અર્પણ કરું છું તમને ભવોભવ સારા
સાગરે સમાઈ જેવી સરિતાની ધારા
ઉમંગોની ગૂંથી માળા લિયો કંઠ ધારી
ઉમંગોની ગૂંથી માળા લિયો કંઠ ધારી
સર્વ અભિલાષા આજ પૂર્ણ કરો મારી

સૈંયા આવો, ઉરમાં સમાવો, આવો આવો, ઉરમાં સમાવો
પિયુ આવો, ઉરમાં સમાવો, આવો આવો, ઉરમાં સમાવો


पियु आवो उरमां समावो

पियु आवो, उरमां समावो, आवो आवो, उरमां समावो

अंगे अंगो तमने पूकारे, अंगे अंगो तमने पूकारे
सैंया आवो उरमां समावो, पियु आवो, उरमां समावो

तनडुं डोले ने डोले यौवन नैया
पायल बाजे मोरी छननन छैयां
तनडुं डोले ने डोले यौवन नैया
पायल बाजे मोरी छननन छैयां

जनमोजनमनी प्रीति प्रीतम जगावो
जनमोजनमनी प्रीति प्रीतम जगावो
प्रेमथी भरी दो जीवन अमी वरसावो

सैंया आवो उरमां समावो, पियु आवो, उरमां समावो

अर्पण करुं छुं तमने भवोभव सारा
सागरे समाई जेवी सरितानी धारा
अर्पण करुं छुं तमने भवोभव सारा
सागरे समाई जेवी सरितानी धारा
उमंगोनी गूंथी माळा लियो कंठ धारी
उमंगोनी गूंथी माळा लियो कंठ धारी
सर्व अभिलाषा आज पूर्ण करो मारी

सैंया आवो, उरमां समावो, आवो आवो, उरमां समावो
पियु आवो, उरमां समावो, आवो आवो, उरमां समावो


Piyu Avo Uraman Samavo

Piyu avo, uraman samavo, avo avo, uraman samavo

Ange ango tamane pukare, ange ango tamane pukare
Sainya avo uraman samavo, piyu avo, uraman samavo

Tanadun dole ne dole yauvan naiya
Payal baje mori chhananan chhaiyan
Tanadun dole ne dole yauvan naiya
Payal baje mori chhananan chhaiyan

Janamojanamani priti pritam jagavo
Janamojanamani priti pritam jagavo
Premathi bhari do jivan ami varasavo

Sainya avo uraman samavo, piyu avo, uraman samavo

Arpan karun chhun tamane bhavobhav sara
Sagare samai jevi saritani dhara
Arpan karun chhun tamane bhavobhav sara
Sagare samai jevi saritani dhara
Umangoni gunthi mala liyo kanth dhari
Umangoni gunthi mala liyo kanth dhari
Sarva abhilasha aj purna karo mari

Sainya avo, uraman samavo, avo avo, uraman samavo
Piyu avo, uraman samavo, avo avo, uraman samavo


Piyu āvo uramān samāvo

Piyu āvo, uramān samāvo, āvo āvo, uramān samāvo

Ange ango tamane pūkāre, ange ango tamane pūkāre
Sainyā āvo uramān samāvo, piyu āvo, uramān samāvo

Tanaḍun ḍole ne ḍole yauvan naiyā
Pāyal bāje morī chhananan chhaiyān
Tanaḍun ḍole ne ḍole yauvan naiyā
Pāyal bāje morī chhananan chhaiyān

Janamojanamanī prīti prītam jagāvo
Janamojanamanī prīti prītam jagāvo
Premathī bharī do jīvan amī varasāvo

Sainyā āvo uramān samāvo, piyu āvo, uramān samāvo

Arpaṇ karun chhun tamane bhavobhav sārā
Sāgare samāī jevī saritānī dhārā
Arpaṇ karun chhun tamane bhavobhav sārā
Sāgare samāī jevī saritānī dhārā
Umangonī gūnthī māḷā liyo kanṭh dhārī
Umangonī gūnthī māḷā liyo kanṭh dhārī
Sarva abhilāṣhā āj pūrṇa karo mārī

Sainyā āvo, uramān samāvo, āvo āvo, uramān samāvo
Piyu āvo, uramān samāvo, āvo āvo, uramān samāvo


Source : સ્વર: રાજુલ મહેતા
ગીત-સંગીતઃ નિનુ મઝુમદાર
ચિત્રપટઃ ઓખાહરણ (૧૯૭૫)