પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન! - Prabhu! Tari Mandani Dukana! - Gujarati

પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!

મંડાણી દૂકાન! પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!
વદે ગોર, પંડ્યા, પૂજારી : ‘કોઈ લઈ લ્યો રે ભગવાન!’
પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!
મંડાણી દૂકાન! પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!

ધનવાનોએ ભગવાનોનો શું ઈજારો રાખ્યો?
પુણ્ય પાપનો દોર પ્રભુ શું નાણાંથી રે આંક્યો?
પૈસાથી પરસાદ મળે તુજ અન્નકુટ પકવાન!
પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!
મંડાણી દૂકાન! પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!

દામ હોય તો રામ મળે ને નામ હોય તો તીરથ ફળે
ગરીબ તુજને મનમંદિરમાં રાખી ઘરનો લોટ દળે
કદી નથી અણજાણ રહ્યો તું આજે કાં અણજાણ?
પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!
મંડાણી દૂકાન! પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!

થાળ ધરાવે મિલમાલિક ને ધજા ચડાવે શેઠ
પૂજન અર્ચનના પણ પૈસા, વૈકુંઠ આવે હેઠ;
પૂછું પ્રભુ! આ પ્રભુતાના કે લઘુતાના એંધાણ?
પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!
મંડાણી દૂકાન! પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!

શું દ્વારિકા, શું અમ્બિકા, શું કાશી, શું વૃન્દાવન
મથુરા, ગોકુલ કે રામેશ્વર હરદ્વારનું આંગણ;
શુદ્ધ ભક્તિની શક્તિ કેરાં ક્યાંય નહિ નિશાન!
પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!
મંડાણી દૂકાન! પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!

પૈસે દીધે મારુતિને ફૂલ સિન્દુર ને તેલ ચડે
મહાદેવનું પુણ્ય પામવા રુદ્રી કેરા દામ પડે
ગરીબાઈનાં ક્યાંયે નહિ પ્રભુ થાશે શું સન્માન?
પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!
મંડાણી દૂકાન! પ્રભુ! તારી મંડાણી દૂકાન!


प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!

मंडाणी दूकान! प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!
वदे गोर, पंड्या, पूजारी : ‘कोई लई ल्यो रे भगवान!’
प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!
मंडाणी दूकान! प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!

धनवानोए भगवानोनो शुं ईजारो राख्यो?
पुण्य पापनो दोर प्रभु शुं नाणांथी रे आंक्यो?
पैसाथी परसाद मळे तुज अन्नकुट पकवान!
प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!
मंडाणी दूकान! प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!

दाम होय तो राम मळे ने नाम होय तो तीरथ फळे
गरीब तुजने मनमंदिरमां राखी घरनो लोट दळे
कदी नथी अणजाण रह्यो तुं आजे कां अणजाण?
प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!
मंडाणी दूकान! प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!

थाळ धरावे मिलमालिक ने धजा चडावे शेठ
पूजन अर्चनना पण पैसा, वैकुंठ आवे हेठ;
पूछुं प्रभु! आ प्रभुताना के लघुताना एंधाण?
प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!
मंडाणी दूकान! प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!

शुं द्वारिका, शुं अम्बिका, शुं काशी, शुं वृन्दावन
मथुरा, गोकुल के रामेश्वर हरद्वारनुं आंगण;
शुद्ध भक्तिनी शक्ति केरां क्यांय नहि निशान!
प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!
मंडाणी दूकान! प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!

पैसे दीधे मारुतिने फूल सिन्दुर ने तेल चडे
महादेवनुं पुण्य पामवा रुद्री केरा दाम पडे
गरीबाईनां क्यांये नहि प्रभु थाशे शुं सन्मान?
प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!
मंडाणी दूकान! प्रभु! तारी मंडाणी दूकान!


Prabhu! Tari Mandani Dukana!

Mandani dukana! Prabhu! Tari mandani dukana! Vade gora, pandya, pujari : ‘koi lai lyo re bhagavana!’
prabhu! Tari mandani dukana! Mandani dukana! Prabhu! Tari mandani dukana!

Dhanavanoe bhagavanono shun ijaro rakhyo? Punya papano dor prabhu shun nananthi re ankyo? Paisathi parasad male tuj annakut pakavana!
prabhu! Tari mandani dukana! Mandani dukana! Prabhu! Tari mandani dukana!

Dam hoya to ram male ne nam hoya to tirath fale
Garib tujane manamandiraman rakhi gharano lot dale
Kadi nathi anajan rahyo tun aje kan anajana?
prabhu! Tari mandani dukana! Mandani dukana! Prabhu! Tari mandani dukana!

Thal dharave milamalik ne dhaja chadave shetha
Pujan archanana pan paisa, vaikunth ave hetha;
Puchhun prabhu! a prabhutana ke laghutana endhana?
prabhu! Tari mandani dukana! Mandani dukana! Prabhu! Tari mandani dukana!

Shun dvarika, shun ambika, shun kashi, shun vrundavana
Mathura, gokul ke rameshvar haradvaranun angana;
Shudda bhaktini shakti keran kyanya nahi nishana!
prabhu! Tari mandani dukana! Mandani dukana! Prabhu! Tari mandani dukana!

Paise didhe marutine ful sindur ne tel chade
Mahadevanun punya pamava rudri kera dam pade
Garibainan kyanye nahi prabhu thashe shun sanmana?
prabhu! Tari mandani dukana! Mandani dukana! Prabhu! Tari mandani dukana!


Prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna!

Manḍāṇī dūkāna! Prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna! Vade gora, panḍyā, pūjārī : ‘koī laī lyo re bhagavāna!’
prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna! Manḍāṇī dūkāna! Prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna!

Dhanavānoe bhagavānono shun ījāro rākhyo? Puṇya pāpano dor prabhu shun nāṇānthī re ānkyo? Paisāthī parasād maḷe tuj annakuṭ pakavāna!
prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna! Manḍāṇī dūkāna! Prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna!

Dām hoya to rām maḷe ne nām hoya to tīrath faḷe
Garīb tujane manamandiramān rākhī gharano loṭ daḷe
Kadī nathī aṇajāṇ rahyo tun āje kān aṇajāṇa?
prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna! Manḍāṇī dūkāna! Prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna!

Thāḷ dharāve milamālik ne dhajā chaḍāve sheṭha
Pūjan archananā paṇ paisā, vaikunṭh āve heṭha;
Pūchhun prabhu! ā prabhutānā ke laghutānā endhāṇa?
prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna! Manḍāṇī dūkāna! Prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna!

Shun dvārikā, shun ambikā, shun kāshī, shun vṛundāvana
Mathurā, gokul ke rāmeshvar haradvāranun āngaṇa;
Shudḍa bhaktinī shakti kerān kyānya nahi nishāna!
prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna! Manḍāṇī dūkāna! Prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna!

Paise dīdhe mārutine fūl sindur ne tel chaḍe
Mahādevanun puṇya pāmavā rudrī kerā dām paḍe
Garībāīnān kyānye nahi prabhu thāshe shun sanmāna?
prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna! Manḍāṇī dūkāna! Prabhu! Tārī manḍāṇī dūkāna!


Source : સ્વરઃ વસુમતિ દિવેટીયા અને અવિનાશ વ્યાસ
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ