પ્રેમરસ પાને તું મોરના પિચ્છધર! - Premaras Pane Tun Moran Pichchhadhara! - Lyrics

પ્રેમરસ પાને તું મોરના પિચ્છધર!

પ્રેમરસ પાને તું મોરના પિચ્છધર! તત્વનું ટૂંપણું તુચ્છ લાગે
દૂબળાં ઢોરનું કુશકે મન ચળે ચતુરધા મુક્તિ તેઓ ન માગે

પ્રેમની વાત પરીક્ષિત પ્રીછ્યો નહિ શુકજીએ સમજી રસ સંતાડ્યો
જ્ઞાન વૈરાગ્ય કથી ગ્રંથ પૂરો કર્યો મુક્તિનો માર્ગ ઊંધો દેખાડ્યો

મારીને મુક્તિ આપી ઘણાં દૈત્યને જ્ઞાની વિજ્ઞાની બહુ મુનિ રે જોગી
પ્રેમને જોગ તો વ્રજતણી ગોપિકા અવર વિરલા કોઈ ભક્ત ભોગી

પ્રેતને મુક્તિ તો પરમ વલ્લભ સદા હેતુના જીવ તે હેતુ તૂઠે
જનમોજનમ લીલારસ ગાવતાં લહાણનાં વહાણ જેમ દ્વાર છૂટે

મેં ગ્રહ્યો હાથ ગોપીનાથ ગરવા તણો અવર બીજું કાંઈએ ન ભાવે
નરસૈંયો મુઢમતિ ગાય એમ ગુણપતિ જતિ સતીને તો સપને ન આવે

-નરસિંહ મહેતા


Premaras Pane Tun Moran Pichchhadhara!

Premaras pane tun moran pichchhadhara! tatvanun tunpanun tuchchha lage
Dubalan dhoranun kushake man chale chaturadh mukti teo n mage

Premani vat parikshit prichhyo nahi shukajie samaji ras santadyo
Jnyan vairagya kathi grantha puro karyo muktino marga undho dekhadyo

Marine mukti api ghanan daityane gnani vignani bahu muni re jogi
Premane jog to vrajatani gopik avar viral koi bhakṭa bhogi

Pretane mukti to param vallabh sad hetun jiv te hetu tuthe
Janamojanam lilaras gavatan lahananan vahan jem dvar chhute

Men grahyo hath gopinath garav tano avar bijun kanie n bhave
Narasainyo mudhamati gaya em gunapati jati satine to sapane n ave

-Narasinha Maheta

સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી
Source: Mavjibhai