પ્રીતડી બાંધતાં રે મનડાં - Pritadi Bandhatan Re Manadan - Gujarati

પ્રીતડી બાંધતાં રે મનડાં

પ્રીતડી બાંધતાં રે મનડાં કરજે ખૂબ વિચાર
પ્રીતડી બાંધતાં રે મનડાં કરજે ખૂબ વિચાર

   સુંદર મુખની મધુરી વાણી સત્ય નથી તલભાર
   પ્રીતડી બાંધતાં રે મનડાં કરજે ખૂબ વિચાર

   સ્વરમાં વાગતી વીણા તારી તાલ-બેસૂરી થાશે
   મધુર મિલનના મધુર ગીતડાં તાલ-વિરહ બની જાશે 
   પાછા સંધાતા નવ જોયા મેં વીણાના તાર
   પાછા સંધાતા નવ જોયા મેં વીણાના તાર

   પ્રીતડી બાંધતાં રે મનડાં કરજે ખૂબ વિચાર

   દિલનો દાવ લગાવ્યાં પહેલા પારખજે ખેલાડી
   ખેલાડી જો ચપળ હશે તો નહિ ચાલે તારી ગાડી
   મધદરિયે છોડીને તુજને ચાલ્યો જાશે પાર
   મધદરિયે છોડીને તુજને ચાલ્યો જાશે પાર

   પ્રીતડી બાંધતાં રે મનડાં કરજે ખૂબ વિચાર

   વગર વિચાર્યું કરે માનવી ભૂલ કરી પસ્તાય
   ગયો સમય પાછો નવ આવે રુદન કરે શું થાય
   માટે ચેતાવું પહેલાથી
   માટે ચેતાવું પહેલાથી તુજને વારંવાર

   પ્રીતડી બાંધતાં રે મનડાં કરજે ખૂબ વિચાર
   પ્રીતડી બાંધતાં રે મનડાં કરજે ખૂબ વિચાર

प्रीतडी बांधतां रे मनडां

प्रीतडी बांधतां रे मनडां करजे खूब विचार
प्रीतडी बांधतां रे मनडां करजे खूब विचार

   सुंदर मुखनी मधुरी वाणी सत्य नथी तलभार
   प्रीतडी बांधतां रे मनडां करजे खूब विचार

   स्वरमां वागती वीणा तारी ताल-बेसूरी थाशे
   मधुर मिलनना मधुर गीतडां ताल-विरह बनी जाशे 
   पाछा संधाता नव जोया में वीणाना तार
   पाछा संधाता नव जोया में वीणाना तार

   प्रीतडी बांधतां रे मनडां करजे खूब विचार

   दिलनो दाव लगाव्यां पहेला पारखजे खेलाडी
   खेलाडी जो चपळ हशे तो नहि चाले तारी गाडी
   मधदरिये छोडीने तुजने चाल्यो जाशे पार
   मधदरिये छोडीने तुजने चाल्यो जाशे पार

   प्रीतडी बांधतां रे मनडां करजे खूब विचार

   वगर विचार्युं करे मानवी भूल करी पस्ताय
   गयो समय पाछो नव आवे रुदन करे शुं थाय
   माटे चेतावुं पहेलाथी
   माटे चेतावुं पहेलाथी तुजने वारंवार

   प्रीतडी बांधतां रे मनडां करजे खूब विचार
   प्रीतडी बांधतां रे मनडां करजे खूब विचार

Pritadi Bandhatan Re Manadan

pritadi bandhatan re manadan karaje khub vichara
pritadi bandhatan re manadan karaje khub vichara

   sundar mukhani madhuri vani satya nathi talabhara
   pritadi bandhatan re manadan karaje khub vichara

   svaraman vagati vina tari tala-besuri thashe
   madhur milanana madhur gitadan tala-virah bani jashe 
   pachha sandhata nav joya men vinana tara
   pachha sandhata nav joya men vinana tara

   pritadi bandhatan re manadan karaje khub vichara

   dilano dav lagavyan pahela parakhaje kheladi
   kheladi jo chapal hashe to nahi chale tari gadi
   madhadariye chhodine tujane chalyo jashe para
   madhadariye chhodine tujane chalyo jashe para

   pritadi bandhatan re manadan karaje khub vichara

   vagar vicharyun kare manavi bhul kari pastaya
   gayo samaya pachho nav ave rudan kare shun thaya
   mate chetavun pahelathi
   mate chetavun pahelathi tujane varanvara

   pritadi bandhatan re manadan karaje khub vichara
   pritadi bandhatan re manadan karaje khub vichara

Prītaḍī bāndhatān re manaḍān

prītaḍī bāndhatān re manaḍān karaje khūb vichāra
prītaḍī bāndhatān re manaḍān karaje khūb vichāra

   sundar mukhanī madhurī vāṇī satya nathī talabhāra
   prītaḍī bāndhatān re manaḍān karaje khūb vichāra

   svaramān vāgatī vīṇā tārī tāla-besūrī thāshe
   madhur milananā madhur gītaḍān tāla-virah banī jāshe 
   pāchhā sandhātā nav joyā men vīṇānā tāra
   pāchhā sandhātā nav joyā men vīṇānā tāra

   prītaḍī bāndhatān re manaḍān karaje khūb vichāra

   dilano dāv lagāvyān pahelā pārakhaje khelāḍī
   khelāḍī jo chapaḷ hashe to nahi chāle tārī gāḍī
   madhadariye chhoḍīne tujane chālyo jāshe pāra
   madhadariye chhoḍīne tujane chālyo jāshe pāra

   prītaḍī bāndhatān re manaḍān karaje khūb vichāra

   vagar vichāryun kare mānavī bhūl karī pastāya
   gayo samaya pāchho nav āve rudan kare shun thāya
   māṭe chetāvun pahelāthī
   māṭe chetāvun pahelāthī tujane vāranvāra

   prītaḍī bāndhatān re manaḍān karaje khūb vichāra
   prītaḍī bāndhatān re manaḍān karaje khūb vichāra

Source : સ્વર: મુકેશ
ગીતઃ રમેશ ગુપ્તા
સંગીતઃ જયંતી જોશી (૧૯૫૨)