પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ - Puchhine Thaya Nahin Prema - Gujarati

પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ

દરિયાના મોજાં કંઈ રેતીને પૂછે
તને ભીંજાવું ગમશે કે કેમ
એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ

ચાહવા ને ચૂમવામાં ઘટનાનો ભેદ નથી
એકનો પર્યાય થાય બીજું
આંખોનો આવકારો વાંચી લેવાનો
ભલે હોઠોથી બોલે કે ખીજું?
ચાહે તે નામ તેને દઈ દો તમે રે
ભાઈ અંતે તો હેમનું હેમ
એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ

ડગલે ને પગલે જો પૂછ્યા કરો તો પછી
કાયમના રહેશો પ્રવાસી
મન મૂકી મ્હોરશો તો મળશે મુકામ એનું
સરનામું સામી અગાશી
મનગમતો મોગરો મળશે વટાવશો
વાંધાની વાડ જેમ જેમ
એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ


पूछीने थाय नहीं प्रेम

दरियाना मोजां कंई रेतीने पूछे
तने भींजावुं गमशे के केम
एम पूछीने थाय नहीं प्रेम

चाहवा ने चूमवामां घटनानो भेद नथी
एकनो पर्याय थाय बीजुं
आंखोनो आवकारो वांची लेवानो
भले होठोथी बोले के खीजुं?
चाहे ते नाम तेने दई दो तमे रे
भाई अंते तो हेमनुं हेम
एम पूछीने थाय नहीं प्रेम

डगले ने पगले जो पूछ्या करो तो पछी
कायमना रहेशो प्रवासी
मन मूकी म्होरशो तो मळशे मुकाम एनुं
सरनामुं सामी अगाशी
मनगमतो मोगरो मळशे वटावशो
वांधानी वाड जेम जेम
एम पूछीने थाय नहीं प्रेम


Puchhine Thaya Nahin Prema

Dariyana mojan kani retine puchhe
Tane bhinjavun gamashe ke kem
Em puchhine thaya nahin prem

Chahava ne chumavaman ghatanano bhed nathi
Ekano paryaya thaya bijun
Ankhono avakaro vanchi levano
Bhale hothothi bole ke khijun?
Chahe te nam tene dai do tame re
Bhai ante to hemanun hem
Em puchhine thaya nahin prem

Dagale ne pagale jo puchhya karo to pachhi
Kayamana rahesho pravasi
Man muki mhorasho to malashe mukam enun
Saranamun sami agashi
Managamato mogaro malashe vatavasho
Vandhani vad jem jem
Em puchhine thaya nahin prem


Pūchhīne thāya nahīn prema

Dariyānā mojān kanī retīne pūchhe
Tane bhīnjāvun gamashe ke kem
Em pūchhīne thāya nahīn prem

Chāhavā ne chūmavāmān ghaṭanāno bhed nathī
Ekano paryāya thāya bījun
Ānkhono āvakāro vānchī levāno
Bhale hoṭhothī bole ke khījun?
Chāhe te nām tene daī do tame re
Bhāī ante to hemanun hem
Em pūchhīne thāya nahīn prem

Ḍagale ne pagale jo pūchhyā karo to pachhī
Kāyamanā rahesho pravāsī
Man mūkī mhorasho to maḷashe mukām enun
Saranāmun sāmī agāshī
Managamato mogaro maḷashe vaṭāvasho
Vāndhānī vāḍ jem jem
Em pūchhīne thāya nahīn prem


Source : ગીતઃ તુષાર શુક્લ
સ્વરઃ શ્યામલ મુનશી
સંગીતઃ શ્યામલ-સૌમિલ