પૂર્ણ રૂપે વ્યક્ત થા - Purna Rupe Vyakṭa Tha - Lyrics

પૂર્ણ રૂપે વ્યક્ત થા

પૂર્ણ રૂપે વ્યક્ત થા, સાકાર બન;
એ રીતે અવ્યક્તનો અણસાર બન.

વૃક્ષ જેમ જ ઊભવાનું છે નિયત,
કોઈ કુમળી વેલનો આધાર બન.

પિંડ પાર્થિવ પણ પછી પુષ્પિત થશે,
તું અલૌકિક સુરભિનું આગાર બન.

ચિત્તને જો ક્યાં ય સંચરવું નથી-
સ્થિર રહીને સર્વનો સંચાર બન.

કૈં ન બનવું એ ય તે બંધન બને,
તો બધું બન, એ ય વારંવાર બન.

આદ્ય જેવું જો નથી તો અંત ક્યાં,
એના જેવું તું ય અપરંપાર બન.

-રાજેન્દ્ર શુક્લ


Purna Rupe Vyakṭa Tha

Purna rupe vyakṭa tha, sakar bana;
E rite avyaktano anasar bana.

Vruksha jem j ubhavanun chhe niyata,
Koi kumali velano adhar bana.

Pinda parthiv pan pachhi pushpit thashe,
Tun alaukik surabhinun agar bana.

Chittane jo kyan ya sancharavun nathi-
Sthir rahine sarvano sanchar bana.

Kain n banavun e ya te bandhan bane,
To badhun bana, e ya varanvar bana.

Adya jevun jo nathi to anṭa kyan,
En jevun tun ya aparanpar bana.

-rajendra shukla

Source: Mavjibhai