રાધકા રંગભીની - Rādhakā Rangabhīnī - Lyrics

રાધકા રંગભીની

ભીની મેંદીનો રંગ લાગ્યો રૂડો હો
રાધકા રંગભીની

તારા માથાનો અંબોડો હો
રાધકા રંગભીની
જાણે છૂટ્યો તેજીનો ઘોડો હો
રાધકા રંગભીની
ભીની મેંદીનો રંગ લાગ્યો રૂડો હો
રાધકા રંગભીની

તારી આંખ્યુંનાં ઉલાળા હો
રાધકા રંગભીની
જાણે દરિયાનાં હીલોળા હો
રાધકા રંગભીની
ભીની મેંદીનો રંગ લાગ્યો રૂડો હો
રાધકા રંગભીની

તારા નાકડિયાની દાંડી હો
રાધકા રંગભીની
જાણે દીવડીએ શગ માંડી હો
રાધકા રંગભીની
ભીની મેંદીનો રંગ લાગ્યો રૂડો હો
રાધકા રંગભીની

તારા હાથની હથેળી હો
રાધકા રંગભીની
જાણે બાવલપરની થાળી હો
રાધકા રંગભીની
ભીની મેંદીનો રંગ લાગ્યો રૂડો હો
રાધકા રંગભીની

તારા હાથની આંગળિયું હો
રાધકા રંગભીની
જાણે ચોળામગની ફળિયું હો
રાધકા રંગભીની
ભીની મેંદીનો રંગ લાગ્યો રૂડો હો
રાધકા રંગભીની

તારા પેટડિયાનો ફાંદો હો
રાધકા રંગભીની
જાણે ઊગ્યો પૂનમચાંદો હો
રાધકા રંગભીની
ભીની મેંદીનો રંગ લાગ્યો રૂડો હો
રાધકા રંગભીની

તારા વાસાંના વળાંકો હો
રાધકા રંગભીની
જાણે સરપનો સડાકો હો
રાધકા રંગભીની
ભીની મેંદીનો રંગ લાગ્યો રૂડો હો
રાધકા રંગભીની


Rādhakā Rangabhīnī

Bhīnī mendīno ranga lāgyo rūḍo ho
rādhakā rangabhīnī

Tārā māthāno anboḍo ho
rādhakā rangabhīnī
Jāṇe chhūṭyo tejīno ghoḍo ho
rādhakā rangabhīnī
Bhīnī mendīno ranga lāgyo rūḍo ho
rādhakā rangabhīnī

Tārī ānkhyunnān ulāḷā ho
rādhakā rangabhīnī
Jāṇe dariyānān hīloḷā ho
rādhakā rangabhīnī
Bhīnī mendīno ranga lāgyo rūḍo ho
rādhakā rangabhīnī

Tārā nākaḍiyānī dānḍī ho
rādhakā rangabhīnī
Jāṇe dīvaḍīe shag mānḍī ho
rādhakā rangabhīnī
Bhīnī mendīno ranga lāgyo rūḍo ho
rādhakā rangabhīnī

Tārā hāthanī hatheḷī ho
rādhakā rangabhīnī
Jāṇe bāvalaparanī thāḷī ho
rādhakā rangabhīnī
Bhīnī mendīno ranga lāgyo rūḍo ho
rādhakā rangabhīnī

Tārā hāthanī āngaḷiyun ho
rādhakā rangabhīnī
Jāṇe choḷāmaganī faḷiyun ho
rādhakā rangabhīnī
Bhīnī mendīno ranga lāgyo rūḍo ho
rādhakā rangabhīnī

Tārā peṭaḍiyāno fāndo ho
rādhakā rangabhīnī
Jāṇe ūgyo pūnamachāndo ho
rādhakā rangabhīnī
Bhīnī mendīno ranga lāgyo rūḍo ho
rādhakā rangabhīnī

Tārā vāsānnā vaḷānko ho
rādhakā rangabhīnī
Jāṇe sarapano saḍāko ho
rādhakā rangabhīnī
Bhīnī mendīno ranga lāgyo rūḍo ho
rādhakā rangabhīnī

Source: Mavjibhai