રમવા માટે ઘડ્યાં રમકડાં માટીનાં - Ramava Mate Ghadyan Ramakadan Matinan - Gujarati

રમવા માટે ઘડ્યાં રમકડાં માટીનાં

માટીમાંથી માનવ બનતાં અને માટીમાંથી દેવ બને
માટીની માયા છે એવી જોને નીત નીત નવલાં ખેલ બને

રમવા માટે ઘડ્યાં રમકડાં માટીનાં, માટીનાં
રમત રમે છે એ જ રમકડાં માટીનાં, માટીનાં

માટીમાંથી મંદિર સર્જ્યાં, માટીમાંથી ઘર
માટીમાંથી મનને ગમતાં થાય રૂડાં ઘડતર
ચેતનરૂપે જળે કોડિયાં માટીનાં, માટીનાં

રમવા માટે ઘડ્યાં રમકડાં માટીનાં, માટીનાં
રમવા માટે ઘડ્યાં રમકડાં માટીનાં, માટીનાં

ધરતીના હૈયા પર જૂઓ છે માટીનાં થર
એ માટીનાં થરની ભીતર પારસ ને પથ્થર
મૂલ્ય ના આંકો કોઈ ઓછાં માટીનાં, માટીનાં

રમવા માટે ઘડ્યાં રમકડાં માટીનાં, માટીનાં
રમવા માટે ઘડ્યાં રમકડાં માટીનાં, માટીનાં

રમત રમે છે એ જ રમકડાં માટીનાં, માટીનાં
રમવા માટે ઘડ્યાં રમકડાં માટીનાં, માટીનાં


रमवा माटे घड्यां रमकडां माटीनां

माटीमांथी मानव बनतां अने माटीमांथी देव बने
माटीनी माया छे एवी जोने नीत नीत नवलां खेल बने

रमवा माटे घड्यां रमकडां माटीनां, माटीनां
रमत रमे छे ए ज रमकडां माटीनां, माटीनां

माटीमांथी मंदिर सर्ज्यां, माटीमांथी घर
माटीमांथी मनने गमतां थाय रूडां घडतर
चेतनरूपे जळे कोडियां माटीनां, माटीनां

रमवा माटे घड्यां रमकडां माटीनां, माटीनां
रमवा माटे घड्यां रमकडां माटीनां, माटीनां

धरतीना हैया पर जूओ छे माटीनां थर
ए माटीनां थरनी भीतर पारस ने पथ्थर
मूल्य ना आंको कोई ओछां माटीनां, माटीनां

रमवा माटे घड्यां रमकडां माटीनां, माटीनां
रमवा माटे घड्यां रमकडां माटीनां, माटीनां

रमत रमे छे ए ज रमकडां माटीनां, माटीनां
रमवा माटे घड्यां रमकडां माटीनां, माटीनां


Ramava Mate Ghadyan Ramakadan Matinan

Matimanthi manav banatan ane matimanthi dev bane
Matini maya chhe evi jone nit nit navalan khel bane

Ramava mate ghadyan ramakadan matinan, matinan
Ramat rame chhe e j ramakadan matinan, matinan

Matimanthi mandir sarjyan, matimanthi ghara
Matimanthi manane gamatan thaya rudan ghadatara
Chetanarupe jale kodiyan matinan, matinan

Ramava mate ghadyan ramakadan matinan, matinan
Ramava mate ghadyan ramakadan matinan, matinan

Dharatina haiya par juo chhe matinan thara
E matinan tharani bhitar paras ne paththara
Mulya na anko koi ochhan matinan, matinan

Ramava mate ghadyan ramakadan matinan, matinan
Ramava mate ghadyan ramakadan matinan, matinan

Ramat rame chhe e j ramakadan matinan, matinan
Ramava mate ghadyan ramakadan matinan, matinan


Ramavā māṭe ghaḍyān ramakaḍān māṭīnān

Māṭīmānthī mānav banatān ane māṭīmānthī dev bane
Māṭīnī māyā chhe evī jone nīt nīt navalān khel bane

Ramavā māṭe ghaḍyān ramakaḍān māṭīnān, māṭīnān
Ramat rame chhe e j ramakaḍān māṭīnān, māṭīnān

Māṭīmānthī mandir sarjyān, māṭīmānthī ghara
Māṭīmānthī manane gamatān thāya rūḍān ghaḍatara
Chetanarūpe jaḷe koḍiyān māṭīnān, māṭīnān

Ramavā māṭe ghaḍyān ramakaḍān māṭīnān, māṭīnān
Ramavā māṭe ghaḍyān ramakaḍān māṭīnān, māṭīnān

Dharatīnā haiyā par jūo chhe māṭīnān thara
E māṭīnān tharanī bhītar pāras ne paththara
Mūlya nā ānko koī ochhān māṭīnān, māṭīnān

Ramavā māṭe ghaḍyān ramakaḍān māṭīnān, māṭīnān
Ramavā māṭe ghaḍyān ramakaḍān māṭīnān, māṭīnān

Ramat rame chhe e j ramakaḍān māṭīnān, māṭīnān
Ramavā māṭe ghaḍyān ramakaḍān māṭīnān, māṭīnān


Source : મનસ્વી પ્રાંતિજવાળા