રણ તો ધીરાનું - Ran To Dhiranun - Gujarati

રણ તો ધીરાનું

રણ તો ધીરાનું, ધીરાનું, નહિ ઉતાવળા કાયરનું

ધીર વીર જે હોય તે જ ખૂબ સામો થાયે
પહાડ પડે રણમાં રહે ઊભો, લેશ નહિ ગભરાયે

ધીર વીર કો પ્રસંગ શોધે, સહેવાં કષ્ટો ભારે
જાણી જોઈને આફત વ્હોરે, રાજી ઘા લે ત્યારે

થતે બાવરાં ઉતાવળાં રે, હાર થાય છે મોટી
વિના કારણે ઘાત થાય ને, જાય કનેથી લોટી

કાયર થઈને નાસી જાતાં, અધવચ્ચ મૃત્યુ ઝાલે
એમ મરવા કરતાં રણમાં કેમ ના મરવું ભાલે?

ડાહ્યો તે દેશાવર વેઠે, જ્ઞાની બહુ અથડાયે
ધીરવીરના પગ સંકટમાં કદી નહીં લથડાયે

ધાર્યુ મેળવે વા ટકી રહે, વા તે મૃત્યુ પામે
ત્રણેથી તેને બહુ જશ છે, શત્રુ ધન્ય કહે સામે

પ્રપંચ રણમાં બહુ સપડાવે, મોટા ત્રણે તાપો
શૂર વીર જન કળે વળેથી, મારે તે પર છાપો

ભણી વધારો જોસ્સા સહુ જન, પણ કબજામાં રાખો
પહેલેથી એ જીતી જાણો તો, શત્રુ નીચે નાખો

જાણી જોઈ ના સંકટ વ્હોરો, સંકટમાં ન બીઓ
કહે નર્મદ સહુ ધીરવીર થઈ, જશ લઈ જુગજુગ જીવો


रण तो धीरानुं

रण तो धीरानुं, धीरानुं, नहि उतावळा कायरनुं

धीर वीर जे होय ते ज खूब सामो थाये
पहाड पडे रणमां रहे ऊभो, लेश नहि गभराये

धीर वीर को प्रसंग शोधे, सहेवां कष्टो भारे
जाणी जोईने आफत व्होरे, राजी घा ले त्यारे

थते बावरां उतावळां रे, हार थाय छे मोटी
विना कारणे घात थाय ने, जाय कनेथी लोटी

कायर थईने नासी जातां, अधवच्च मृत्यु झाले
एम मरवा करतां रणमां केम ना मरवुं भाले?

डाह्यो ते देशावर वेठे, ज्ञानी बहु अथडाये
धीरवीरना पग संकटमां कदी नहीं लथडाये

धार्यु मेळवे वा टकी रहे, वा ते मृत्यु पामे
त्रणेथी तेने बहु जश छे, शत्रु धन्य कहे सामे

प्रपंच रणमां बहु सपडावे, मोटा त्रणे तापो
शूर वीर जन कळे वळेथी, मारे ते पर छापो

भणी वधारो जोस्सा सहु जन, पण कबजामां राखो
पहेलेथी ए जीती जाणो तो, शत्रु नीचे नाखो

जाणी जोई ना संकट व्होरो, संकटमां न बीओ
कहे नर्मद सहु धीरवीर थई, जश लई जुगजुग जीवो


Ran To Dhiranun

Ran to dhiranun, dhiranun, nahi utavala kayaranun

Dhir vir je hoya te j khub samo thaye
Pahad pade ranaman rahe ubho, lesh nahi gabharaye

Dhir vir ko prasanga shodhe, sahevan kashto bhare
Jani joine afat vhore, raji gha le tyare

Thate bavaran utavalan re, har thaya chhe moti
Vina karane ghat thaya ne, jaya kanethi loti

Kayar thaine nasi jatan, adhavachch mrutyu zale
Em marava karatan ranaman kem na maravun bhale?

Dahyo te deshavar vethe, jnyani bahu athadaye
Dhiravirana pag sankataman kadi nahin lathadaye

Dharyu melave va taki rahe, va te mrutyu pame
Tranethi tene bahu jash chhe, shatru dhanya kahe same

Prapanch ranaman bahu sapadave, mota trane tapo
Shur vir jan kale valethi, mare te par chhapo

Bhani vadharo jossa sahu jana, pan kabajaman rakho
Pahelethi e jiti jano to, shatru niche nakho

Jani joi na sankat vhoro, sankataman n bio
Kahe narmad sahu dhiravir thai, jash lai jugajug jivo


Raṇ to dhīrānun

Raṇ to dhīrānun, dhīrānun, nahi utāvaḷā kāyaranun

Dhīr vīr je hoya te j khūb sāmo thāye
Pahāḍ paḍe raṇamān rahe ūbho, lesh nahi gabharāye

Dhīr vīr ko prasanga shodhe, sahevān kaṣhṭo bhāre
Jāṇī joīne āfat vhore, rājī ghā le tyāre

Thate bāvarān utāvaḷān re, hār thāya chhe moṭī
Vinā kāraṇe ghāt thāya ne, jāya kanethī loṭī

Kāyar thaīne nāsī jātān, adhavachch mṛutyu zāle
Em maravā karatān raṇamān kem nā maravun bhāle?

Ḍāhyo te deshāvar veṭhe, jnyānī bahu athaḍāye
Dhīravīranā pag sankaṭamān kadī nahīn lathaḍāye

Dhāryu meḷave vā ṭakī rahe, vā te mṛutyu pāme
Traṇethī tene bahu jash chhe, shatru dhanya kahe sāme

Prapanch raṇamān bahu sapaḍāve, moṭā traṇe tāpo
Shūr vīr jan kaḷe vaḷethī, māre te par chhāpo

Bhaṇī vadhāro jossā sahu jana, paṇ kabajāmān rākho
Pahelethī e jītī jāṇo to, shatru nīche nākho

Jāṇī joī nā sankaṭ vhoro, sankaṭamān n bīo
Kahe narmad sahu dhīravīr thaī, jash laī jugajug jīvo


Source : નર્મદ