રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં - Rasilan Premina Haiyan - Gujarati

રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં

રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં પ્રીતમમાં રાત દિન રમતાં
રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં પ્રીતમમાં રાત દિન રમતાં

રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં…

સલુણાં શામના સપનાં નજરથી ના ઘડી ખસતાં
સલુણાં શામના સપનાં નજરથી ના ઘડી ખસતાં

રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં…

પ્રીતમ જો હોય પાસે તો બધુંય વિશ્વ પાસે છે
વસે જો નજરથી દૂર એ જગત આ શૂન્ય ભાસે છે

રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં…

પ્રીતમ ઘેલા પ્રિયાના છે પ્રિયા ઘેલી પ્રીતમની છે
પ્રીતમનું જગ પ્રિયામાં છે પ્રિયાનું જગ પ્રીતમમાં છે

રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં…

અધુરાં એ સવાલોના જવાબો પ્રેમીઓ ખોળે
અજબ એ પ્રશ્નના ઉત્તર એ પ્રશ્નોમાં સમાયા છે

રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં પ્રીતમમાં રાત દિન રમતાં
રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં પ્રીતમમાં રાત દિન રમતાં

રસિલાં પ્રેમીના હૈયાં…


रसिलां प्रेमीना हैयां

रसिलां प्रेमीना हैयां प्रीतममां रात दिन रमतां
रसिलां प्रेमीना हैयां प्रीतममां रात दिन रमतां

रसिलां प्रेमीना हैयां…

सलुणां शामना सपनां नजरथी ना घडी खसतां
सलुणां शामना सपनां नजरथी ना घडी खसतां

रसिलां प्रेमीना हैयां…

प्रीतम जो होय पासे तो बधुंय विश्व पासे छे
वसे जो नजरथी दूर ए जगत आ शून्य भासे छे

रसिलां प्रेमीना हैयां…

प्रीतम घेला प्रियाना छे प्रिया घेली प्रीतमनी छे
प्रीतमनुं जग प्रियामां छे प्रियानुं जग प्रीतममां छे

रसिलां प्रेमीना हैयां…

अधुरां ए सवालोना जवाबो प्रेमीओ खोळे
अजब ए प्रश्नना उत्तर ए प्रश्नोमां समाया छे

रसिलां प्रेमीना हैयां प्रीतममां रात दिन रमतां
रसिलां प्रेमीना हैयां प्रीतममां रात दिन रमतां

रसिलां प्रेमीना हैयां…


Rasilan Premina Haiyan

Rasilan premina haiyan pritamaman rat din ramatan
Rasilan premina haiyan pritamaman rat din ramatan

Rasilan premina haiyan…

Salunan shamana sapanan najarathi na ghadi khasatan
Salunan shamana sapanan najarathi na ghadi khasatan

Rasilan premina haiyan…

Pritam jo hoya pase to badhunya vishva pase chhe
Vase jo najarathi dur e jagat a shunya bhase chhe

Rasilan premina haiyan…

Pritam ghela priyana chhe priya gheli pritamani chhe
Pritamanun jag priyaman chhe priyanun jag pritamaman chhe

Rasilan premina haiyan…

Adhuran e savalona javabo premio khole
Ajab e prashnana uttar e prashnoman samaya chhe

Rasilan premina haiyan pritamaman rat din ramatan
Rasilan premina haiyan pritamaman rat din ramatan

Rasilan premina haiyan…


Rasilān premīnā haiyān

Rasilān premīnā haiyān prītamamān rāt din ramatān
Rasilān premīnā haiyān prītamamān rāt din ramatān

Rasilān premīnā haiyān…

Saluṇān shāmanā sapanān najarathī nā ghaḍī khasatān
Saluṇān shāmanā sapanān najarathī nā ghaḍī khasatān

Rasilān premīnā haiyān…

Prītam jo hoya pāse to badhunya vishva pāse chhe
Vase jo najarathī dūr e jagat ā shūnya bhāse chhe

Rasilān premīnā haiyān…

Prītam ghelā priyānā chhe priyā ghelī prītamanī chhe
Prītamanun jag priyāmān chhe priyānun jag prītamamān chhe

Rasilān premīnā haiyān…

Adhurān e savālonā javābo premīo khoḷe
Ajab e prashnanā uttar e prashnomān samāyā chhe

Rasilān premīnā haiyān prītamamān rāt din ramatān
Rasilān premīnā haiyān prītamamān rāt din ramatān

Rasilān premīnā haiyān…


Source : ગીતઃ રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ
સ્વર: શુભા જોશી