રસિયો ફાગણ આયો - Rasiyo Fagan Ayo - Gujarati

રસિયો ફાગણ આયો

હે અલબેલો
હે અલબેલો ફૂલ-છોગળીયાળો
રસિયો ફાગણ આયો!
રસિયો ફાગણ આયો!

હે કામણગારા, હે જી કામણગારા
કામણગારા કેસુડાનો રંગ છબીલો છાયો
રસિયો ફાગણ આયો!
રસિયો ફાગણ આયો!

હે અલબેલો, હે અલબેલો ફાગણ આયો!

વનરાવનમાં, તનમાં, મનમાં,
થનગન જોબન લા…યો!
ફોરંતી પાંખડીએ, આંજેલી આંખડીએ આ…વી
મધુ ટપકતે…
મધુ ટપકતે મુખલડે મલકાયો, ફાગણ આયો!
રસિયો ફાગણ આયો!

હે અલબેલો
હે અલબેલો ફૂલ-છોગળીયાળો
રસિયો ફાગણ આયો!
રસિયો ફાગણ આયો!

હે આવ્યો… મસ્તાનો, ગોપી-ગોપ કેરા રાસે
કળીઓના કાળજળે આવ્યો પ્રેમભરી સુવાસે
મનમોહનની…
એ જી મનમોહનની યાદ બનીને અંતરમાં સમાયો
રસિયો ફાગણ આયો!

હે અલબેલો
હે અલબેલો ફૂલ-છોગળીયાળો
રસિયો ફાગણ આયો!
રસિયો ફાગણ આયો!

હે કામણગારા, હે જી કામણગારા
કામણગારા કેસુડાનો રંગ છબીલો છાયો
રસિયો ફાગણ આયો!
રસિયો ફાગણ આયો!
રસિયો ફાગણ આયો!


रसियो फागण आयो

हे अलबेलो
हे अलबेलो फूल-छोगळीयाळो
रसियो फागण आयो!
रसियो फागण आयो!

हे कामणगारा, हे जी कामणगारा
कामणगारा केसुडानो रंग छबीलो छायो
रसियो फागण आयो!
रसियो फागण आयो!

हे अलबेलो, हे अलबेलो फागण आयो!

वनरावनमां, तनमां, मनमां,
थनगन जोबन ला…यो!
फोरंती पांखडीए, आंजेली आंखडीए आ…वी
मधु टपकते…
मधु टपकते मुखलडे मलकायो, फागण आयो!
रसियो फागण आयो!

हे अलबेलो
हे अलबेलो फूल-छोगळीयाळो
रसियो फागण आयो!
रसियो फागण आयो!

हे आव्यो… मस्तानो, गोपी-गोप केरा रासे
कळीओना काळजळे आव्यो प्रेमभरी सुवासे
मनमोहननी…
ए जी मनमोहननी याद बनीने अंतरमां समायो
रसियो फागण आयो!

हे अलबेलो
हे अलबेलो फूल-छोगळीयाळो
रसियो फागण आयो!
रसियो फागण आयो!

हे कामणगारा, हे जी कामणगारा
कामणगारा केसुडानो रंग छबीलो छायो
रसियो फागण आयो!
रसियो फागण आयो!
रसियो फागण आयो!


Rasiyo Fagan Ayo

He alabelo
He alabelo fula-chhogaliyalo
Rasiyo fagan ayo! Rasiyo fagan ayo!

He kamanagara, he ji kamanagara
Kamanagara kesudano ranga chhabilo chhayo
Rasiyo fagan ayo! Rasiyo fagan ayo!

He alabelo, he alabelo fagan ayo!

Vanaravanaman, tanaman, manaman,
Thanagan joban la…yo! Foranti pankhadie, anjeli ankhadie a…vi
Madhu tapakate… Madhu tapakate mukhalade malakayo, fagan ayo! Rasiyo fagan ayo!

He alabelo
He alabelo fula-chhogaliyalo
Rasiyo fagan ayo! Rasiyo fagan ayo!

He avyo… Mastano, gopi-gop kera rase
Kaliona kalajale avyo premabhari suvase
Manamohanani… E ji manamohanani yad banine antaraman samayo
Rasiyo fagan ayo!

He alabelo
He alabelo fula-chhogaliyalo
Rasiyo fagan ayo! Rasiyo fagan ayo!

He kamanagara, he ji kamanagara
Kamanagara kesudano ranga chhabilo chhayo
Rasiyo fagan ayo! Rasiyo fagan ayo! Rasiyo fagan ayo!


Rasiyo fāgaṇ āyo

He alabelo
He alabelo fūla-chhogaḷīyāḷo
Rasiyo fāgaṇ āyo! Rasiyo fāgaṇ āyo!

He kāmaṇagārā, he jī kāmaṇagārā
Kāmaṇagārā kesuḍāno ranga chhabīlo chhāyo
Rasiyo fāgaṇ āyo! Rasiyo fāgaṇ āyo!

He alabelo, he alabelo fāgaṇ āyo!

Vanarāvanamān, tanamān, manamān,
Thanagan joban lā…yo! Forantī pānkhaḍīe, ānjelī ānkhaḍīe ā…vī
Madhu ṭapakate… Madhu ṭapakate mukhalaḍe malakāyo, fāgaṇ āyo! Rasiyo fāgaṇ āyo!

He alabelo
He alabelo fūla-chhogaḷīyāḷo
Rasiyo fāgaṇ āyo! Rasiyo fāgaṇ āyo!

He āvyo… Mastāno, gopī-gop kerā rāse
Kaḷīonā kāḷajaḷe āvyo premabharī suvāse
Manamohananī… E jī manamohananī yād banīne antaramān samāyo
Rasiyo fāgaṇ āyo!

He alabelo
He alabelo fūla-chhogaḷīyāḷo
Rasiyo fāgaṇ āyo! Rasiyo fāgaṇ āyo!

He kāmaṇagārā, he jī kāmaṇagārā
Kāmaṇagārā kesuḍāno ranga chhabīlo chhāyo
Rasiyo fāgaṇ āyo! Rasiyo fāgaṇ āyo! Rasiyo fāgaṇ āyo!


Source : સ્વરઃ ગીતા દત્ત
ગીતઃ જયંત પલાણ
સંગીતઃ એ.આર. ઓઝા
આલ્બમ “ગીતા દત્ત - ગુજરાતી ગીતો” (૧૯૭૧)
ગ્રામોફોન રેકોર્ડ નં. 7EPE 1535