રૂખડ બાવા તું હળવો હળવો હાલ જો - Rukhad Bawa Tun Hadvo Hadvo Haal Jo - Lyrics

રૂખડ બાવા તું હળવો હળવો હાલ જો

રૂખડ બાવા તું હળવો હળવો હાલ જો,
એજી ગરવાને માથે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો.…
રૂખડ બાવા …

જેમ ઝળૂંબે કંઇ ધરતી માથે આભ જો,
એજી ગરવાને માથે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો.…
રૂખડ બાવા …

જેમ ઝળૂંબે કંઇ કૂવાને માથે કોસ જો,
એજી ગરવાને માથે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો.…
રૂખડ બાવા …

જેમ ઝળૂંબે કંઇ મોરલી માથે નાગજો,
એજી ગરવાને માથે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો.…
રૂખડ બાવા …

જેમ ઝળૂંબે કંઇ બેટાને માથે બાપ જો,
એજી ગરવાને માથે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો.…
રૂખડ બાવા …

રૂખડ બાવા તું હળવો હળવો હાલ જો,
એજી ગરવાને માથે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો.


rūkhaḍ bāvā tun haḷavo haḷavo hāl jo

Rūkhaḍ bāvā tun haḷavo haḷavo hāl jo,
Ejī garavāne māthe rūkhaḍiyo zaḷūnbiyo.…
Rūkhaḍ bāvā …

Jem zaḷūnbe kani dharatī māthe ābh jo,
Ejī garavāne māthe rūkhaḍiyo zaḷūnbiyo.…
Rūkhaḍ bāvā …

Jem zaḷūnbe kani kūvāne māthe kos jo,
Ejī garavāne māthe rūkhaḍiyo zaḷūnbiyo.…
Rūkhaḍ bāvā …

Jem zaḷūnbe kani moralī māthe nāgajo,
Ejī garavāne māthe rūkhaḍiyo zaḷūnbiyo.…
Rūkhaḍ bāvā …

Jem zaḷūnbe kani beṭāne māthe bāp jo,
Ejī garavāne māthe rūkhaḍiyo zaḷūnbiyo.…
Rūkhaḍ bāvā …

Rūkhaḍ bāvā tun haḷavo haḷavo hāl jo,
Ejī garavāne māthe rūkhaḍiyo zaḷūnbiyo.