રૂમકઝૂમ ઘુંઘર ગાજે - Rumakazum Ghunghar Gaje - Gujarati

રૂમકઝૂમ ઘુંઘર ગાજે

રૂમકઝૂમ ઘુંઘર ગાજે ગોરીના ઘૂંઘટ લાજે
રૂમકઝૂમ ઘુંઘર ગાજે ગોરીના ઘૂંઘટ લાજે

ધાગીન તાકીટ ધીન ધાગીન તાકીટ ધીન
તાલ પડે પખવાજે

ધાગીન તાકીટ ધીન ધાગીન તાકીટ ધીન
તાલ પડે પખવાજે બાજે… બાજે…

રૂમકઝૂમ ઘુંઘર ગાજે ગોરીના ઘૂંઘટ લાજે

અંગે અંગે રંગ અનંગે વીણા પ્રેમની વાજે
નેહભર્યું નર્તન નૈનોમાં સ્નેહ સુરના સાજે
યૌવનના ફાગણિયે… રંગ ભરી રાગણીએ…
હૈયું રંગમાં રાજે… રાજે… રાજે…
ગોરીના ઘૂંઘટ લાજે

રૂમકઝૂમ ઘુંઘર ગાજે ગોરીના ઘૂંઘટ લાજે

કપટ કરી પનઘટ પર ખટપટ લપટ ઝપટ
કઈ ઘાટ ઘડૈયો
ધરી પીચકારી ભરી રંગવાની પનિહારી
સંગ નરનારી બને ઘેર ઘેરૈયો
અંગ અંગ રંગ ડાલ જશોદાના બાલ લાલ
ઉડાડે ગુલાલ લાલ ગોપાલ કન્હૈયો
હાથ જોડ ગોપી બોલી, બોલી અરરર…
ધરી પીચકારી ઊભો જશોદાનો છૈયો

રૂમકઝૂમ ઘુંઘર ગાજે ગોરીના ઘૂંઘટ લાજે


रूमकझूम घुंघर गाजे

रूमकझूम घुंघर गाजे गोरीना घूंघट लाजे
रूमकझूम घुंघर गाजे गोरीना घूंघट लाजे

धागीन ताकीट धीन धागीन ताकीट धीन
ताल पडे पखवाजे

धागीन ताकीट धीन धागीन ताकीट धीन
ताल पडे पखवाजे बाजे… बाजे…

रूमकझूम घुंघर गाजे गोरीना घूंघट लाजे

अंगे अंगे रंग अनंगे वीणा प्रेमनी वाजे
नेहभर्युं नर्तन नैनोमां स्नेह सुरना साजे
यौवनना फागणिये… रंग भरी रागणीए…
हैयुं रंगमां राजे… राजे… राजे…
गोरीना घूंघट लाजे

रूमकझूम घुंघर गाजे गोरीना घूंघट लाजे

कपट करी पनघट पर खटपट लपट झपट
कई घाट घडैयो
धरी पीचकारी भरी रंगवानी पनिहारी
संग नरनारी बने घेर घेरैयो
अंग अंग रंग डाल जशोदाना बाल लाल
उडाडे गुलाल लाल गोपाल कन्हैयो
हाथ जोड गोपी बोली, बोली अररर…
धरी पीचकारी ऊभो जशोदानो छैयो

रूमकझूम घुंघर गाजे गोरीना घूंघट लाजे


Rumakazum Ghunghar Gaje

Rumakazum ghunghar gaje gorina ghunghat laje
Rumakazum ghunghar gaje gorina ghunghat laje

Dhagin takit dhin dhagin takit dhina
Tal pade pakhavaje

Dhagin takit dhin dhagin takit dhina
Tal pade pakhavaje baje… baje…

Rumakazum ghunghar gaje gorina ghunghat laje

Ange ange ranga anange vina premani vaje
Nehabharyun nartan nainoman sneh surana saje
Yauvanana faganiye… Ranga bhari raganie… Haiyun rangaman raje… raje… raje… Gorina ghunghat laje

Rumakazum ghunghar gaje gorina ghunghat laje

Kapat kari panaghat par khatapat lapat zapata
Kai ghat ghadaiyo
Dhari pichakari bhari rangavani panihari
Sanga naranari bane gher gheraiyo
Anga anga ranga dal jashodana bal lala
Udade gulal lal gopal kanhaiyo
Hath jod gopi boli, boli ararara… Dhari pichakari ubho jashodano chhaiyo

Rumakazum ghunghar gaje gorina ghunghat laje


Rūmakazūm ghunghar gāje

Rūmakazūm ghunghar gāje gorīnā ghūnghaṭ lāje
Rūmakazūm ghunghar gāje gorīnā ghūnghaṭ lāje

Dhāgīn tākīṭ dhīn dhāgīn tākīṭ dhīna
Tāl paḍe pakhavāje

Dhāgīn tākīṭ dhīn dhāgīn tākīṭ dhīna
Tāl paḍe pakhavāje bāje… bāje…

Rūmakazūm ghunghar gāje gorīnā ghūnghaṭ lāje

Ange ange ranga anange vīṇā premanī vāje
Nehabharyun nartan nainomān sneh suranā sāje
Yauvananā fāgaṇiye… Ranga bharī rāgaṇīe… Haiyun rangamān rāje… rāje… rāje… Gorīnā ghūnghaṭ lāje

Rūmakazūm ghunghar gāje gorīnā ghūnghaṭ lāje

Kapaṭ karī panaghaṭ par khaṭapaṭ lapaṭ zapaṭa
Kaī ghāṭ ghaḍaiyo
Dharī pīchakārī bharī rangavānī panihārī
Sanga naranārī bane gher gheraiyo
Anga anga ranga ḍāl jashodānā bāl lāla
Uḍāḍe gulāl lāl gopāl kanhaiyo
Hāth joḍ gopī bolī, bolī ararara… Dharī pīchakārī ūbho jashodāno chhaiyo

Rūmakazūm ghunghar gāje gorīnā ghūnghaṭ lāje


Source : સ્વર: અમીરબાઈ કર્ણાટકી
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટ: ગુણસુંદરી (૧૯૪૮)