સભાપાત્રતાની ગઝલ - Sabhapatratani Gazala - Gujarati

સભાપાત્રતાની ગઝલ

કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં
ને પછી છાતીમાં દુઃખ્યું હોય તે બેસે અહીં

હાથ વચ્ચે નામ ઘૂંટ્યું હોય તે બેસે અહીં
ને અદબથી એને ભૂસ્યું હોય તે બેસે અહીં

સૂર્ય તપતો હોય એનો મધ્યમાં ને છતાં
કોઈનાં ચરણમાં ઝૂક્યું હોય તે બેસે અહીં

હાથ પોતાનોય બીજો જાણવા પામે નહીં
કીડિયારું એમ પૂર્યું હોય તે બેસે અહીં

એટલો લાયક ખરો કે હું અહીં બેસી શકું?
એટલું પોતાને પૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં

જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોયની બીજી ક્ષણે
આ સભામાંથી જે ઊઠ્યું હોય તે બેસે અહીં

(કાવ્યપાઠ લયસ્તરો.કોમ પરથી સાભાર)


सभापात्रतानी गझल

कोईनुं पण आंसु लूछ्युं होय ते बेसे अहीं
ने पछी छातीमां दुःख्युं होय ते बेसे अहीं

हाथ वच्चे नाम घूंट्युं होय ते बेसे अहीं
ने अदबथी एने भूस्युं होय ते बेसे अहीं

सूर्य तपतो होय एनो मध्यमां ने छतां
कोईनां चरणमां झूक्युं होय ते बेसे अहीं

हाथ पोतानोय बीजो जाणवा पामे नहीं
कीडियारुं एम पूर्युं होय ते बेसे अहीं

एटलो लायक खरो के हुं अहीं बेसी शकुं?
एटलुं पोताने पूछ्युं होय ते बेसे अहीं

जे क्षणे पोताने पूछ्युं होयनी बीजी क्षणे
आ सभामांथी जे ऊठ्युं होय ते बेसे अहीं

(काव्यपाठ लयस्तरो.कोम परथी साभार)


Sabhapatratani Gazala

Koinun pan ansu luchhyun hoya te bese ahin
Ne pachhi chhatiman duahkhyun hoya te bese ahin

Hath vachche nam ghuntyun hoya te bese ahin
Ne adabathi ene bhusyun hoya te bese ahin

Surya tapato hoya eno madhyaman ne chhatan
Koinan charanaman zukyun hoya te bese ahin

Hath potanoya bijo janava pame nahin
Kidiyarun em puryun hoya te bese ahin

Etalo layak kharo ke hun ahin besi shakun? Etalun potane puchhyun hoya te bese ahin

Je kshane potane puchhyun hoyani biji kshane
A sabhamanthi je uthyun hoya te bese ahin

(kavyapath layastaro.kom parathi sabhara)


Sabhāpātratānī gazala

Koīnun paṇ ānsu lūchhyun hoya te bese ahīn
Ne pachhī chhātīmān duahkhyun hoya te bese ahīn

Hāth vachche nām ghūnṭyun hoya te bese ahīn
Ne adabathī ene bhūsyun hoya te bese ahīn

Sūrya tapato hoya eno madhyamān ne chhatān
Koīnān charaṇamān zūkyun hoya te bese ahīn

Hāth potānoya bījo jāṇavā pāme nahīn
Kīḍiyārun em pūryun hoya te bese ahīn

Eṭalo lāyak kharo ke hun ahīn besī shakun? Eṭalun potāne pūchhyun hoya te bese ahīn

Je kṣhaṇe potāne pūchhyun hoyanī bījī kṣhaṇe
Ā sabhāmānthī je ūṭhyun hoya te bese ahīn

(kāvyapāṭh layastaro.kom parathī sābhāra)


Source : સ્નેહી પરમાર