સાચા શબદના પરમાણ - Sacha Shabadana Paramana - Gujarati

સાચા શબદના પરમાણ

આપ કરી લે ઓળખાણ
એ સાચા શબદના પરમાણ
સાકર કહે નહિ હું છું મીઠી
વીજ ન પૂછે મુજને દીઠી?
મોત બતાવે ન યમની ચિઠ્ઠી
પેખ્યામાં જ પિછાણ

કોયલ ટહુકારે આંબાડાળે
અંગ ન તોડે, કંઠ ન વાળે
ગંગા વહેતી સમથળ ઢાળે
ખેંચ નહિ, નહિ તાણ
એ સાચા શબદના પરમાણ

ફૂલ ખીલે નિત નવ જેમ ક્યારે
શ્વાસ લિએ ને સૌરભ સારે
અંતરથી એમ ઊઠે ત્યારે
વહે સ્વયંભુ વાણ
એ સાચા શબદના પરમાણ


साचा शबदना परमाण

आप करी ले ओळखाण
ए साचा शबदना परमाण
साकर कहे नहि हुं छुं मीठी
वीज न पूछे मुजने दीठी?
मोत बतावे न यमनी चिठ्ठी
पेख्यामां ज पिछाण

कोयल टहुकारे आंबाडाळे
अंग न तोडे, कंठ न वाळे
गंगा वहेती समथळ ढाळे
खेंच नहि, नहि ताण
ए साचा शबदना परमाण

फूल खीले नित नव जेम क्यारे
श्वास लिए ने सौरभ सारे
अंतरथी एम ऊठे त्यारे
वहे स्वयंभु वाण
ए साचा शबदना परमाण


Sacha Shabadana Paramana

Ap kari le olakhana
E sacha shabadana paramana
Sakar kahe nahi hun chhun mithi
Vij n puchhe mujane dithi? Mot batave n yamani chiththi
Pekhyaman j pichhana

Koyal tahukare anbadale
Anga n tode, kanth n vale
Ganga vaheti samathal dhale
Khench nahi, nahi tana
E sacha shabadana paramana

Ful khile nit nav jem kyare
Shvas lie ne saurabh sare
Antarathi em uthe tyare
Vahe svayanbhu vana
E sacha shabadana paramana


Sāchā shabadanā paramāṇa

Āp karī le oḷakhāṇa
E sāchā shabadanā paramāṇa
Sākar kahe nahi hun chhun mīṭhī
Vīj n pūchhe mujane dīṭhī? Mot batāve n yamanī chiṭhṭhī
Pekhyāmān j pichhāṇa

Koyal ṭahukāre ānbāḍāḷe
Anga n toḍe, kanṭh n vāḷe
Gangā vahetī samathaḷ ḍhāḷe
Khench nahi, nahi tāṇa
E sāchā shabadanā paramāṇa

Fūl khīle nit nav jem kyāre
Shvās lie ne saurabh sāre
Antarathī em ūṭhe tyāre
Vahe svayanbhu vāṇa
E sāchā shabadanā paramāṇa


Source : મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ