સાગર અને શશી - Sagar Ane Shashi - Lyrics

સાગર અને શશી

આજ, મહારાજ! જલ ઉપર ઉદય જોઈને
ચંદ્રનો, હૃદયમાં હર્ષ જામે
સ્નેહઘન કુસુમવન વિમલ પરિમલ ગહન,
નિજ ગગનમાંહી ઉત્કર્ષ પામે;
પિતા, કાલના સર્વ સંતાપ શામે!

નવલ રસ ધવલ તવ નેત્ર સામે,
પિતા, કાલના સર્વ સંતાપ શામે!

જલધિજલદલ ઉપર દામિની દમકતી,
યામિની વ્યોમસર માંહી સરતી,
કામિની કોકિલા કેલી કૂંજન કરે,
સાગરે ભાસતી ભવ્ય ભરતી;
પિતા, સૃષ્ટિ સારી સમુલ્લાસ ધરતી!

તરલ તરણી સમી સરલ તરતી,
પિતા, સૃષ્ટિ સારી સમુલ્લાસ ધરતી!

-મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


Sagar Ane Shashi

Aja, maharaja! Jal upar udaya joine
Chandrano, hrudayaman harsha jame
Snehaghan kusumavan vimal parimal gahana,
Nij gaganamanhi utkarsha pame;
Pita, kalan sarva santap shame!

Naval ras dhaval tav netra same,
Pita, kalan sarva santap shame!

Jaladhijaladal upar damini damakati,
Yamini vyomasar manhi sarati,
Kamini kokil keli kunjan kare,
Sagare bhasati bhavya bharati;
Pita, srushti sari samullas dharati!

Taral tarani sami saral tarati,
Pita, srushti sari samullas dharati!

-manishankar ratnaji bhatṭa ‘kanta’

Source: Mavjibhai