સહસ્ત્ર શત ઘોડલાં - Sahastra Shat Ghodalan - Gujarati

સહસ્ત્ર શત ઘોડલાં

સહસ્ત્ર શત ઘોડલાં અગમ પ્રાંતથી નીકળ્યાં,
અફાટ જલધિ પરે અદમ પાણીપન્થા ચડ્યા;
હણે-હણહણે : વિતાન, જગ, દિગ્ગજો ધ્રુજતાં,
ઊડે ધવલ ફેન શી વિખર કેશવાળી છટા!

ત્રિભંગ કરી ડોકના, સકળ શ્વાસ ભેગા કરી,
ઉછાળી નવ દેહ અશ્વ ધમતા પડી ઊપડી,
દિશા સકળમાં ભમી, ક્ષિતિજ-હાથ તાળી દઈ,
પડંત પડછંદ વિશ્વભર ડાબલા ઉચ્ચરી

કરાલ થર ભેખડે, જગત કાંઠડે કારમા,
પછાડી મદમસ્ત ધીંક: શિર રક્તનાં વારણાં
ધસી જગત ખૂંદશે? અવનિઆભ ભેગાં થશે?
ધડોધડ પડી-ખરી ગગન ગુંબજો તૂટશે?

ઉરેય ભરતી ચડે, અદમ અશ્વ કૂદી રહે!
દિશાવિજય કૂચનાં કદમ ગાજતાં ઊપડે!


सहस्त्र शत घोडलां

सहस्त्र शत घोडलां अगम प्रांतथी नीकळ्यां,
अफाट जलधि परे अदम पाणीपन्था चड्या;
हणे-हणहणे : वितान, जग, दिग्गजो ध्रुजतां,
ऊडे धवल फेन शी विखर केशवाळी छटा!

त्रिभंग करी डोकना, सकळ श्वास भेगा करी,
उछाळी नव देह अश्व धमता पडी ऊपडी,
दिशा सकळमां भमी, क्षितिज-हाथ ताळी दई,
पडंत पडछंद विश्वभर डाबला उच्चरी

कराल थर भेखडे, जगत कांठडे कारमा,
पछाडी मदमस्त धींक: शिर रक्तनां वारणां
धसी जगत खूंदशे? अवनिआभ भेगां थशे?
धडोधड पडी-खरी गगन गुंबजो तूटशे?

उरेय भरती चडे, अदम अश्व कूदी रहे!
दिशाविजय कूचनां कदम गाजतां ऊपडे!


Sahastra Shat Ghodalan

Sahastra shat ghodalan agam prantathi nikalyan,
Afat jaladhi pare adam panipantha chadya;
Hane-hanahane : vitana, jaga, diggajo dhrujatan,
Ude dhaval fen shi vikhar keshavali chhata!

Tribhanga kari dokana, sakal shvas bhega kari,
Uchhali nav deh ashva dhamata padi upadi,
Disha sakalaman bhami, kshitija-hath tali dai,
Padanta padachhanda vishvabhar dabala uchchari

Karal thar bhekhade, jagat kanthade karama,
Pachhadi madamasta dhinka: shir raktanan varanan
Dhasi jagat khundashe? avaniabh bhegan thashe? Dhadodhad padi-khari gagan gunbajo tutashe?

Ureya bharati chade, adam ashva kudi rahe! Dishavijaya kuchanan kadam gajatan upade!


Sahastra shat ghoḍalān

Sahastra shat ghoḍalān agam prāntathī nīkaḷyān,
Afāṭ jaladhi pare adam pāṇīpanthā chaḍyā;
Haṇe-haṇahaṇe : vitāna, jaga, diggajo dhrujatān,
Ūḍe dhaval fen shī vikhar keshavāḷī chhaṭā!

Tribhanga karī ḍokanā, sakaḷ shvās bhegā karī,
Uchhāḷī nav deh ashva dhamatā paḍī ūpaḍī,
Dishā sakaḷamān bhamī, kṣhitija-hāth tāḷī daī,
Paḍanta paḍachhanda vishvabhar ḍābalā uchcharī

Karāl thar bhekhaḍe, jagat kānṭhaḍe kāramā,
Pachhāḍī madamasta dhīnka: shir raktanān vāraṇān
Dhasī jagat khūndashe? avaniābh bhegān thashe? Dhaḍodhaḍ paḍī-kharī gagan gunbajo tūṭashe?

Ureya bharatī chaḍe, adam ashva kūdī rahe! Dishāvijaya kūchanān kadam gājatān ūpaḍe!


Source : કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી