સહેજ વાંસળી વાગે ને - Sahej Vansali Vage Ne - Gujarati Kavita

સહેજ વાંસળી વાગે ને

સહેજ વાંસળી વાગે ને આ દોડે રાધા
પેલી રુકમણી હીંડોળે જઈ ઝૂલે
ઝૂલા પર ઝૂલનારી જાણે નહિ કે
આવી ઘેલછામાં હૈયું કેમ ખૂલે

મહેલ મહીં મ્હાલવામાં માધવ તો દૂર
અહીં વેદનામાં ઊઘડે અવતાર
ખીલતી કળીને જઈ પૂછો કે કેમ કરી
ફોરમનાં રણઝણતા તાર
એનાં ઝાંઝરમાં વૈભવનો કણસે સૂનકાર
હું તો વૈંકુઠ વેચું છું વણમૂલે

પીંજરના પોપટ ને મેનાની સાથ
ભલે સોનાનાં હીંડોળા ખાટ
તાણી જાય ચીર એવા શ્યામની સંગાથ
કહો, ગોઠડીની છૂટે કેમ ગાંઠ?
જરી સાનમાં કહું ને કબૂલે છે કહાન
એક પળમાં પટરાણીને ભૂલે


सहेज वांसळी वागे ने

सहेज वांसळी वागे ने आ दोडे राधा
पेली रुकमणी हींडोळे जई झूले
झूला पर झूलनारी जाणे नहि के
आवी घेलछामां हैयुं केम खूले

महेल महीं म्हालवामां माधव तो दूर
अहीं वेदनामां ऊघडे अवतार
खीलती कळीने जई पूछो के केम करी
फोरमनां रणझणता तार
एनां झांझरमां वैभवनो कणसे सूनकार
हुं तो वैंकुठ वेचुं छुं वणमूले

पींजरना पोपट ने मेनानी साथ
भले सोनानां हींडोळा खाट
ताणी जाय चीर एवा श्यामनी संगाथ
कहो, गोठडीनी छूटे केम गांठ?
जरी सानमां कहुं ने कबूले छे कहान
एक पळमां पटराणीने भूले


Sahej Vansali Vage Ne

Sahej vansali vage ne a dode radha
Peli rukamani hindole jai zule
Zula par zulanari jane nahi ke
Avi ghelachhaman haiyun kem khule

Mahel mahin mhalavaman madhav to dura
Ahin vedanaman ughade avatara
Khilati kaline jai puchho ke kem kari
Foramanan ranazanata tara
Enan zanzaraman vaibhavano kanase sunakara
Hun to vainkuth vechun chhun vanamule

Pinjarana popat ne menani satha
Bhale sonanan hindola khata
Tani jaya chir eva shyamani sangatha
Kaho, gothadini chhute kem gantha? Jari sanaman kahun ne kabule chhe kahana
Ek palaman pataranine bhule


Sahej vānsaḷī vāge ne

Sahej vānsaḷī vāge ne ā doḍe rādhā
Pelī rukamaṇī hīnḍoḷe jaī zūle
Zūlā par zūlanārī jāṇe nahi ke
Āvī ghelachhāmān haiyun kem khūle

Mahel mahīn mhālavāmān mādhav to dūra
Ahīn vedanāmān ūghaḍe avatāra
Khīlatī kaḷīne jaī pūchho ke kem karī
Foramanān raṇazaṇatā tāra
Enān zānzaramān vaibhavano kaṇase sūnakāra
Hun to vainkuṭh vechun chhun vaṇamūle

Pīnjaranā popaṭ ne menānī sātha
Bhale sonānān hīnḍoḷā khāṭa
Tāṇī jāya chīr evā shyāmanī sangātha
Kaho, goṭhaḍīnī chhūṭe kem gānṭha? Jarī sānamān kahun ne kabūle chhe kahāna
Ek paḷamān paṭarāṇīne bhūle


Source : સ્વરઃ હંસા દવે
ગીતઃ સુરેશ દલાલ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય