સજન મારી પ્રીતડી - Sajan Mari Pritadi - Gujarati

સજન મારી પ્રીતડી

સજન મારી પ્રીતડી સદીઓ પુરાણી
સજન મારી પ્રીતડી સદીઓ પુરાણી
ભૂલી ના ભૂલાશે પ્રણય કહાણી
સજન મારી પ્રીતડી

જનમોજનમની પ્રીતિ દીધી કાં વિસારી
જનમોજનમની પ્રીતિ દીધી કાં વિસારી
પ્યારી કરી તેં શાને મરણ પથારી
જલતા હૃદયની તેં તો વેદના ન જાણી
સજન મારી પ્રીતડી

ધરા પર ઝૂકેલું ગગન કરે અણસારો
ધરા પર ઝૂકેલું ગગન કરે અણસારો
મળશે જીગરને મીઠાં અમીનો સહારો
ઝંખતા જીવોની લગની નથી રે અજાણી

સજન મારી પ્રીતડી સદીઓ પુરાણી
ભૂલી ના ભૂલાશે પ્રણય કહાણી
સજન મારી પ્રીતડી


सजन मारी प्रीतडी

सजन मारी प्रीतडी सदीओ पुराणी
सजन मारी प्रीतडी सदीओ पुराणी
भूली ना भूलाशे प्रणय कहाणी
सजन मारी प्रीतडी

जनमोजनमनी प्रीति दीधी कां विसारी
जनमोजनमनी प्रीति दीधी कां विसारी
प्यारी करी तें शाने मरण पथारी
जलता हृदयनी तें तो वेदना न जाणी
सजन मारी प्रीतडी

धरा पर झूकेलुं गगन करे अणसारो
धरा पर झूकेलुं गगन करे अणसारो
मळशे जीगरने मीठां अमीनो सहारो
झंखता जीवोनी लगनी नथी रे अजाणी

सजन मारी प्रीतडी सदीओ पुराणी
भूली ना भूलाशे प्रणय कहाणी
सजन मारी प्रीतडी


Sajan Mari Pritadi

Sajan mari pritadi sadio purani
Sajan mari pritadi sadio purani
Bhuli na bhulashe pranaya kahani
Sajan mari pritadi

Janamojanamani priti didhi kan visari
Janamojanamani priti didhi kan visari
Pyari kari ten shane maran pathari
Jalata hrudayani ten to vedana n jani
Sajan mari pritadi

Dhara par zukelun gagan kare anasaro
Dhara par zukelun gagan kare anasaro
Malashe jigarane mithan amino saharo
Zankhata jivoni lagani nathi re ajani

Sajan mari pritadi sadio purani
Bhuli na bhulashe pranaya kahani
Sajan mari pritadi


Sajan mārī prītaḍī

Sajan mārī prītaḍī sadīo purāṇī
Sajan mārī prītaḍī sadīo purāṇī
Bhūlī nā bhūlāshe praṇaya kahāṇī
Sajan mārī prītaḍī

Janamojanamanī prīti dīdhī kān visārī
Janamojanamanī prīti dīdhī kān visārī
Pyārī karī ten shāne maraṇ pathārī
Jalatā hṛudayanī ten to vedanā n jāṇī
Sajan mārī prītaḍī

Dharā par zūkelun gagan kare aṇasāro
Dharā par zūkelun gagan kare aṇasāro
Maḷashe jīgarane mīṭhān amīno sahāro
Zankhatā jīvonī laganī nathī re ajāṇī

Sajan mārī prītaḍī sadīo purāṇī
Bhūlī nā bhūlāshe praṇaya kahāṇī
Sajan mārī prītaḍī


Source : સ્વર: મુકેશ
ગીતઃ કાંતિ અશોક
સંગીતઃ મહેશ-નરેશ
ચિત્રપટઃ જીગર અને અમી (૧૯૭૦)