સખી મારાં સલુણાંના સમ - Sakhi Maran Salunanna Sama - Gujarati

સખી મારાં સલુણાંના સમ

સલુણાંના સમ સલુણાંના સમ
સખી મારા સલુણાંના સમ
સખી મારા સલુણાંના સમ
કરે મુને ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મ

   હૈયાની કુંજ મુને ડોલવાને દઈ દીધી
   પછી બોલ્યો કે જા હવે જા
   હવે જા હવે જા
   હવે બગીચામાં રમ બગીચામાં રમ

   સલુણાંના સમ સલુણાંના સમ
   સખી મારા સલુણાંના સમ
   સખી મારા સલુણાંના સમ
   કરે મુને ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મ

   મુને કરતો એ અચ્છો 
   અચ્છો અચ્છો અચ્છો વાના
   પછી કહેતો કે કહેતો કહેતો કે કહેતો કે
   ધત્ત તારા કેવા ધમાધમ
   ધત્ત તારા કેવા ધમાધમ

   સલુણાંના સમ સલુણાંના સમ
   સખી મારા સલુણાંના સમ
   સખી મારા સલુણાંના સમ
   કરે મુને ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મ

   વહાલો ટગર ટગર ટગર ટગર જોઈ રહેતો
   પછી બોલે કે બોલે કે આવ આવ આવ આવ
   આવ આણીગમ આવ આણીગમ

   સલુણાંના સમ સલુણાંના સમ
   સખી મારા સલુણાંના સમ
   સખી મારા સલુણાંના સમ
   કરે મુને ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મ

   બાવડાથી બાંધી લઈ લુચ્ચાએ કીધું કે
   જા હવે જા જા જા
   જા હવે ગોકુળની ગલીઓમાં ભમ
   જા ગોકુળની ગલીઓમાં ભમ

   સલુણાંના સમ સલુણાંના સમ
   સખી મારા સલુણાંના સમ
   સખી મારા સલુણાંના સમ
   કરે મુને ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મ

सखी मारां सलुणांना सम

सलुणांना सम सलुणांना सम
सखी मारा सलुणांना सम
सखी मारा सलुणांना सम
करे मुने खम्मा खम्मा खम्मा खम्म

   हैयानी कुंज मुने डोलवाने दई दीधी
   पछी बोल्यो के जा हवे जा
   हवे जा हवे जा
   हवे बगीचामां रम बगीचामां रम

   सलुणांना सम सलुणांना सम
   सखी मारा सलुणांना सम
   सखी मारा सलुणांना सम
   करे मुने खम्मा खम्मा खम्मा खम्म

   मुने करतो ए अच्छो 
   अच्छो अच्छो अच्छो वाना
   पछी कहेतो के कहेतो कहेतो के कहेतो के
   धत्त तारा केवा धमाधम
   धत्त तारा केवा धमाधम

   सलुणांना सम सलुणांना सम
   सखी मारा सलुणांना सम
   सखी मारा सलुणांना सम
   करे मुने खम्मा खम्मा खम्मा खम्म

   वहालो टगर टगर टगर टगर जोई रहेतो
   पछी बोले के बोले के आव आव आव आव
   आव आणीगम आव आणीगम

   सलुणांना सम सलुणांना सम
   सखी मारा सलुणांना सम
   सखी मारा सलुणांना सम
   करे मुने खम्मा खम्मा खम्मा खम्म

   बावडाथी बांधी लई लुच्चाए कीधुं के
   जा हवे जा जा जा
   जा हवे गोकुळनी गलीओमां भम
   जा गोकुळनी गलीओमां भम

   सलुणांना सम सलुणांना सम
   सखी मारा सलुणांना सम
   सखी मारा सलुणांना सम
   करे मुने खम्मा खम्मा खम्मा खम्म

Sakhi Maran Salunanna Sama

Salunanna sam salunanna sama
sakhi mara salunanna sama
sakhi mara salunanna sama
kare mune khamma khamma khamma khamma

   haiyani kunja mune dolavane dai didhi
   pachhi bolyo ke ja have ja
   have ja have ja
   have bagichaman ram bagichaman rama

   salunanna sam salunanna sama
   sakhi mara salunanna sama
   sakhi mara salunanna sama
   kare mune khamma khamma khamma khamma

   mune karato e achchho 
   achchho achchho achchho vana
   pachhi kaheto ke kaheto kaheto ke kaheto ke
   dhatta tara keva dhamadhama
   dhatta tara keva dhamadhama

   salunanna sam salunanna sama
   sakhi mara salunanna sama
   sakhi mara salunanna sama
   kare mune khamma khamma khamma khamma

   vahalo tagar tagar tagar tagar joi raheto
   pachhi bole ke bole ke av av av ava
   av anigam av anigama

   salunanna sam salunanna sama
   sakhi mara salunanna sama
   sakhi mara salunanna sama
   kare mune khamma khamma khamma khamma

   bavadathi bandhi lai luchchae kidhun ke
   ja have ja ja ja
   ja have gokulani galioman bhama
   ja gokulani galioman bhama

   salunanna sam salunanna sama
   sakhi mara salunanna sama
   sakhi mara salunanna sama
   kare mune khamma khamma khamma khamma

Sakhī mārān saluṇānnā sama

Saluṇānnā sam saluṇānnā sama
sakhī mārā saluṇānnā sama
sakhī mārā saluṇānnā sama
kare mune khammā khammā khammā khamma

   haiyānī kunja mune ḍolavāne daī dīdhī
   pachhī bolyo ke jā have jā
   have jā have jā
   have bagīchāmān ram bagīchāmān rama

   saluṇānnā sam saluṇānnā sama
   sakhī mārā saluṇānnā sama
   sakhī mārā saluṇānnā sama
   kare mune khammā khammā khammā khamma

   mune karato e achchho 
   achchho achchho achchho vānā
   pachhī kaheto ke kaheto kaheto ke kaheto ke
   dhatta tārā kevā dhamādhama
   dhatta tārā kevā dhamādhama

   saluṇānnā sam saluṇānnā sama
   sakhī mārā saluṇānnā sama
   sakhī mārā saluṇānnā sama
   kare mune khammā khammā khammā khamma

   vahālo ṭagar ṭagar ṭagar ṭagar joī raheto
   pachhī bole ke bole ke āv āv āv āva
   āv āṇīgam āv āṇīgama

   saluṇānnā sam saluṇānnā sama
   sakhī mārā saluṇānnā sama
   sakhī mārā saluṇānnā sama
   kare mune khammā khammā khammā khamma

   bāvaḍāthī bāndhī laī luchchāe kīdhun ke
   jā have jā jā jā
   jā have gokuḷanī galīomān bhama
   jā gokuḷanī galīomān bhama

   saluṇānnā sam saluṇānnā sama
   sakhī mārā saluṇānnā sama
   sakhī mārā saluṇānnā sama
   kare mune khammā khammā khammā khamma

Source : સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી
ગીતઃ વેણીભાઈ પુરોહિત
સંગીત: નવીન શાહ