સમય વીતી ચૂકેલો છું - Samaya Viti Chukelo Chhun - Gujarati

સમય વીતી ચૂકેલો છું

પરિચિત છું છતાં ય દૂર ખૂણામાં ઊભેલો છું
મને શું ઓળખે લોકો સમય વીતી ચૂકેલો છું.

તિરસ્કારો અભિમાની ગણીને યોગ્ય એ ક્યાં છે?
મનાવી લેશો હું તો એ ગણતરીથી રૂઠેલો છું.

ના કોઈ નોંધ ના ઉલ્લેખ મારો થાય કિસ્મત છે,
મુગટની જેમ ક્યારેક મસ્તકે હું પણ રહેલો છું.

ઉપેક્ષાઓ જમાનાની સહી હસતે મુખે ‘અબ્બાસ’,
રહ્યું છે શીશ અણનમ પણ કમરથી તો ઝૂકેલો છું


समय वीती चूकेलो छुं

परिचित छुं छतां य दूर खूणामां ऊभेलो छुं
मने शुं ओळखे लोको समय वीती चूकेलो छुं.

तिरस्कारो अभिमानी गणीने योग्य ए क्यां छे?
मनावी लेशो हुं तो ए गणतरीथी रूठेलो छुं.

ना कोई नोंध ना उल्लेख मारो थाय किस्मत छे,
मुगटनी जेम क्यारेक मस्तके हुं पण रहेलो छुं.

उपेक्षाओ जमानानी सही हसते मुखे ‘अब्बास’,
रह्युं छे शीश अणनम पण कमरथी तो झूकेलो छुं


Samaya Viti Chukelo Chhun

Parichit chhun chhatan ya dur khunaman ubhelo chhun
Mane shun olakhe loko samaya viti chukelo chhun.

Tiraskaro abhimani ganine yogya e kyan chhe? Manavi lesho hun to e ganatarithi ruthelo chhun.

Na koi nonda na ullekh maro thaya kismat chhe,
Mugatani jem kyarek mastake hun pan rahelo chhun.

Upekshao jamanani sahi hasate mukhe ‘abbasa’,
Rahyun chhe shish ananam pan kamarathi to zukelo chhun


Samaya vītī chūkelo chhun

Parichit chhun chhatān ya dūr khūṇāmān ūbhelo chhun
Mane shun oḷakhe loko samaya vītī chūkelo chhun.

Tiraskāro abhimānī gaṇīne yogya e kyān chhe? Manāvī lesho hun to e gaṇatarīthī rūṭhelo chhun.

Nā koī nonḍa nā ullekh māro thāya kismat chhe,
Mugaṭanī jem kyārek mastake hun paṇ rahelo chhun.

Upekṣhāo jamānānī sahī hasate mukhe ‘abbāsa’,
Rahyun chhe shīsh aṇanam paṇ kamarathī to zūkelo chhun


Source : સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’