સપના સૂકાઈ ગયા - Sapana Sukai Gaya - Gujarati

સપના સૂકાઈ ગયા

ભીનું ભીનું અંધારું
ભીનું ભીનું અંધારું વર્ષાનું વ્હાલમા
સપના સૂકાઈ ગયા ભીના રૂમાલમાં
ભીના રૂમાલમાં

   ભીની ભીની ધરતી ને ભીનું ભીનું આભ
   એની વાદળીનો ગંજ ઘટાટોપ
   ઘટાટોપ ઘટાટોપ
   ઓ મારા વ્હાલમા
   તુંએ ઝૂરે હુંએ ઝૂરું ઝરમરિયા તાલમાં
   સપના સૂકાઈ ગયા ભીના રૂમાલમાં
   ભીના રૂમાલમાં

   ભીનું ભીનું અંધારું વર્ષાનું વ્હાલમા
   સપના સૂકાઈ ગયા ભીના રૂમાલમાં
   ભીના રૂમાલમાં
   ભીનું ભીનું અંધારું

   ભીની ભીની ઢેલડી ને થનગનતો મોર
   કેવો નાચે ગુલતાન છમાછમ
   છમાછમ છમાછમ
   ઓ મારા વ્હાલમા
   મોસમ છે મદઘેલી તરવરિયા તાલમાં
   ગોટા કરમાણાં ગોરા ગોરા ગાલના
   ગોરા ગોરા ગાલના

   ભીનું ભીનું અંધારું વર્ષાનું વ્હાલમા
   સપના સૂકાઈ ગયા ભીના રૂમાલમાં
   ભીના રૂમાલમાં
   ભીનું ભીનું અંધારું

   મચકાતી મસ્ત હવા લચકાતી લહેર
   એના મુજરામાં રંગ છલોછલ
   છલોછલ છલોછલ
   ઓ મારા વ્હાલમા
   વાંકીચૂકી વાંકીચૂકી રમતી રે વ્હાલમા
   મીઠું મીઠું ઘેલું મારા ચિત્તડાની ચાલમાં
   ચિત્તડાની ચાલમાં

   ભીનું ભીનું અંધારું વર્ષાનું વ્હાલમા
   સપના સૂકાઈ ગયા ભીના રૂમાલમાં
   ભીના રૂમાલમાં

   ભીનું ભીનું અંધારું
   ભીનું ભીનું અંધારું
   ભીનું ભીનું અંધારું

सपना सूकाई गया

भीनुं भीनुं अंधारुं
भीनुं भीनुं अंधारुं वर्षानुं व्हालमा
सपना सूकाई गया भीना रूमालमां
भीना रूमालमां

   भीनी भीनी धरती ने भीनुं भीनुं आभ
   एनी वादळीनो गंज घटाटोप
   घटाटोप घटाटोप
   ओ मारा व्हालमा
   तुंए झूरे हुंए झूरुं झरमरिया तालमां
   सपना सूकाई गया भीना रूमालमां
   भीना रूमालमां

   भीनुं भीनुं अंधारुं वर्षानुं व्हालमा
   सपना सूकाई गया भीना रूमालमां
   भीना रूमालमां
   भीनुं भीनुं अंधारुं

   भीनी भीनी ढेलडी ने थनगनतो मोर
   केवो नाचे गुलतान छमाछम
   छमाछम छमाछम
   ओ मारा व्हालमा
   मोसम छे मदघेली तरवरिया तालमां
   गोटा करमाणां गोरा गोरा गालना
   गोरा गोरा गालना

   भीनुं भीनुं अंधारुं वर्षानुं व्हालमा
   सपना सूकाई गया भीना रूमालमां
   भीना रूमालमां
   भीनुं भीनुं अंधारुं

   मचकाती मस्त हवा लचकाती लहेर
   एना मुजरामां रंग छलोछल
   छलोछल छलोछल
   ओ मारा व्हालमा
   वांकीचूकी वांकीचूकी रमती रे व्हालमा
   मीठुं मीठुं घेलुं मारा चित्तडानी चालमां
   चित्तडानी चालमां

   भीनुं भीनुं अंधारुं वर्षानुं व्हालमा
   सपना सूकाई गया भीना रूमालमां
   भीना रूमालमां

   भीनुं भीनुं अंधारुं
   भीनुं भीनुं अंधारुं
   भीनुं भीनुं अंधारुं

Sapana Sukai Gaya

Bhinun bhinun andharun
bhinun bhinun andharun varshanun vhalama
sapana sukai gaya bhina rumalaman
bhina rumalaman

   bhini bhini dharati ne bhinun bhinun abha
   eni vadalino ganja ghatatopa
   ghatatop ghatatopa
   o mara vhalama
   tune zure hune zurun zaramariya talaman
   sapana sukai gaya bhina rumalaman
   bhina rumalaman

   bhinun bhinun andharun varshanun vhalama
   sapana sukai gaya bhina rumalaman
   bhina rumalaman
   bhinun bhinun andharun

   bhini bhini dheladi ne thanaganato mora
   kevo nache gulatan chhamachhama
   chhamachham chhamachhama
   o mara vhalama
   mosam chhe madagheli taravariya talaman
   gota karamanan gora gora galana
   gora gora galana

   bhinun bhinun andharun varshanun vhalama
   sapana sukai gaya bhina rumalaman
   bhina rumalaman
   bhinun bhinun andharun

   machakati masta hava lachakati lahera
   ena mujaraman ranga chhalochhala
   chhalochhal chhalochhala
   o mara vhalama
   vankichuki vankichuki ramati re vhalama
   mithun mithun ghelun mara chittadani chalaman
   chittadani chalaman

   bhinun bhinun andharun varshanun vhalama
   sapana sukai gaya bhina rumalaman
   bhina rumalaman

   bhinun bhinun andharun
   bhinun bhinun andharun
   bhinun bhinun andharun

Sapanā sūkāī gayā

Bhīnun bhīnun andhārun
bhīnun bhīnun andhārun varṣhānun vhālamā
sapanā sūkāī gayā bhīnā rūmālamān
bhīnā rūmālamān

   bhīnī bhīnī dharatī ne bhīnun bhīnun ābha
   enī vādaḷīno ganja ghaṭāṭopa
   ghaṭāṭop ghaṭāṭopa
   o mārā vhālamā
   tune zūre hune zūrun zaramariyā tālamān
   sapanā sūkāī gayā bhīnā rūmālamān
   bhīnā rūmālamān

   bhīnun bhīnun andhārun varṣhānun vhālamā
   sapanā sūkāī gayā bhīnā rūmālamān
   bhīnā rūmālamān
   bhīnun bhīnun andhārun

   bhīnī bhīnī ḍhelaḍī ne thanaganato mora
   kevo nāche gulatān chhamāchhama
   chhamāchham chhamāchhama
   o mārā vhālamā
   mosam chhe madaghelī taravariyā tālamān
   goṭā karamāṇān gorā gorā gālanā
   gorā gorā gālanā

   bhīnun bhīnun andhārun varṣhānun vhālamā
   sapanā sūkāī gayā bhīnā rūmālamān
   bhīnā rūmālamān
   bhīnun bhīnun andhārun

   machakātī masta havā lachakātī lahera
   enā mujarāmān ranga chhalochhala
   chhalochhal chhalochhala
   o mārā vhālamā
   vānkīchūkī vānkīchūkī ramatī re vhālamā
   mīṭhun mīṭhun ghelun mārā chittaḍānī chālamān
   chittaḍānī chālamān

   bhīnun bhīnun andhārun varṣhānun vhālamā
   sapanā sūkāī gayā bhīnā rūmālamān
   bhīnā rūmālamān

   bhīnun bhīnun andhārun
   bhīnun bhīnun andhārun
   bhīnun bhīnun andhārun

Source : સ્વર: કૌમુદી મુનશી
ગીતઃ વેણીભાઈ પુરોહિત
સંગીતઃ નવીન શાહ